Modificación da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viario

8 de abril de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 85, do 8 de abril do 2014, publícase a Lei 6/2014, de 7 de abril, pola que se modifica o texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viario, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Esta lei entrará en vigor nun prazo dun mes para contar desde o seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado», salvo o apartado trinta e seis do artigo único, cuxa vixencia queda demorada ata a entrada en vigor da modificación do Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro.


Ligazón permanente