AXG-CUT solicita, con carácter urxente, reforzo para o Xulgado nº 1 de Viveiro

23 de xullo de 2021


Alternativas na Xustiza-Cut ven de solicitar o nomeamento dun funcionario do corpo de TPA para o Xulgado nº 1 Mixto de Viveiro


Acción Social 2021; listaxes provisionais de admitidos e excluídos.

22 de xullo de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Aprobar as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas. Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión provisional da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal.
 As persoas interesadas terán un prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia para formular as reclamacións que consideren oportunas e emendar os defectos da exclusión provisional.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses desde o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso potestativo de reposición no prazo dun (1) mes ante este centro directivo.

eFidelius I Novidades da versión 1.29.2.2

20 de xullo de 2021

"publicado na intranet"

Coa nova versión de eFidelius 1.29.2.2, para realizar a gravación con éxito, na fase "Preparación" debes seleccionar a sala e validar a data e a hora de celebración e na fase "Grabación" debes facer un chequeo previo de audio e vídeo. Podes consultar aquí o resumo coas novidades. 

 Lembra que para visualizar as gravacións no Visor EXE, antes de realizar a gravación é preciso sinalar o acto en Minerva e preparalo en eFidelius, coincidindo os datos introducidos do órgano, número de procedemento e data e hora da actuación. E, posteriormente, gravar e asinar a gravación en eFidelius.

Rexistro Civil; Instrucción sobre a intervención do M. Fiscal


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

La presente Instrucción establece indicaciones para los Encargados de los Registros Civiles y personal al servicio de dicho servicio público en cuanto al traslado de expedientes gubernativos e intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil, con independencia de la situación de puesta en marcha o no de DICIREG en que se encuentren.

Reunión Comité e Saúde Laboral. Cidade da Xustiza Vigo

16 de xullo de 2021


Vense de celebrar reunión telemática do Comité de Saúde Laboral e neste caso, falouse tamén do novo edificio de Xulgados de Vigo.
Solicitaronse máscaras FPP2 para todos los traballadores, non só para os que saen facer citacións na rúa.
Tamén se solicitaron medidores de CO2, que non se produzcan erros na información de contaxios e confinamentos que supñen dende a última reunión o 0,24 % dos traballadores.

Hai unha prolongación do contrato de limpeza para os meses de agosto e setembro, mentres non se firma o seguiente contrato que verá incrementado o seu orzamento.

Hai un novo contrato para o expurgo.

Respecto ao teletraballo segue en vigor a disposición JUS 504/20 de 5 de xuño de 2020, estase a remodelar o borrador pero vai seguir practicamente como está. A Xunta dí que vai adquirir 1.415 portátibles para facilitar o teletraballo.

Respecto ao traslado a Cidade da Xustiza, informan que as obras finalizarán en outono deste ano, que pode ser outubro ou novembro. Rematadas as obras teñen que conceder a licenza de 1ª ocupación que pode prolongarse como máximo ata 3 meses. 
Cumprido ese trámite  comezariase o traslado do persoal, 519 funcioarios; 2 xulgados cada día menos Fiscalía e as Audiencias que o farían en 2 semanas, chegando a durar o traslado cinco meses, o que quere dicir que estariamos todos para o verán do ano 2022.

Pra ir aproveitando tempo estase a poñer o mobiliario.

No denominado Anexo, van serizos e óganos comúns; Xulgado de Garda (a nivel rúa) , Atención a Victima, Atención ao Cidadán, Violencia (con espazos separados para víctima, etc).
No 2º andar  SCNE.

Forá do Anexo Decanato con 3 salas para videoconferencias, Colexios de Procuradores e Avogados.
No 3º andar; Sala de Formación, RExistro e Reparto, Colexio de Graduados Sociais, OOSS
No 4º andar; Xunta Electoral, Sala Prensa.
Na torre; Fiscalìa no 5ª andar e Audiencias no 6 (con espazo de futuro)

Imelga no semisótano.

30 Salas de vistas e unha macro sala no hall (para xurado)

Entre o 2º e 4º andar xulgados de instrucción
No 7º; xulgados do penal.
Do 8º ao 13º andar; xulgados de 1ª Instancia.
Do 14º ao 16 andar; xulgados do Social.
No andar 17; xulgados do Contencioso.
Andar 18º; xulgado do Mercantil.

Non teñen claro se vai haber renovación de todolos equipamentos informáticos. Insistimos en sala de dixitalización.

314 prazas de aparcamento vehículos; 90 prazas motos. Que non teñen claro como vai ser o das prazas, se proporcional aos corpos ou con tarxeta e aparque o que chegue antes (podese suprimir alguna de moto).

Poderá haber desfibriladores, sempre que xestionen. o xeito de manexalos.

Mirador, sen función...

A nosa revindicación de que o Rexistro Civil sexa trasladado, non se contempla. 

Esiximos que canto antes podamos visitar as obras tanto os representantes dos traballadores como estes mesmos e hai compromiso de facer tal visita. 

Publicada resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura (09/07/21)

15 de xullo de 2021

"publicado na Intranet" 

Saiu publicada con data 15/07/2021 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, relativa á oferta publicada o 09/07/2021 (só accesible dende o posto de traballo)

Poden consultar a información na resolución de ADXUDICACIÓNS DE POSTOS (só accesible dende o posto de traballo) 

REUNION COMISION DE ACCION SOCIAL

13 de xullo de 2021

Vimos de ter a reunión da Comisión de Acción Social 2021.

Presentáronse 133 solicitudes para 142 beneficiarios.

De esas 133,  126 foron admitidas provisionalmente, 7 foron denegadas e subsanables e 1 denegada por estar duplicada.

Nunha semana ou quince días, saíran publicadas as listaxes no DOG, cos prazos de subsabanción, no seu caso. Por mor da Lei de Protección de Datos, cada solicitante poderá comprobar a súa solicitude através do seu OPAX.

O pagamento farase entre os meses de outubro ou novembro.

Vigo: Ubicación dos xulgados na Cidade da Xustiza

"publicado en atlántico.net"

Los juzgados ya conocen su ubicación en el nuevo edificio. 

En el piso más alto irán los contenciosos, mientras que la baja se reserva para el Instituto de Medicina Legal. Con el plan de mudanza de los juzgados prácticamente listo, la Xunta ya ha dispuesto qué lugar ocupará cada órgano en la nueva Cidade da Xustiza.

El Contencioso 1 y 2 se situarán en la planta más alta ocupada, la 17, del edificio principal. En la 16 irán el Juzgado de lo Social 7 (el de más reciente creación) y el Mercantil. Según el esquema presentado de ubicación a partir del piso 15 habrá oficinas para tres juzgados. El 15 y el 14 se reservan para el resto de órganos laborales, el 4,5 y 6 arriba y el 1, 2 y 3 abajo.
 
 


Xestión Procesual e Administrativa quenda libre; C.A. Cataluña

12 de xullo de 2021

"publicado no BOE" 

Vense de publicar no BOE; Resolución de 5 de julio de 2021, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la de 10 de junio de 2021, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por la Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.

Modificar el anexo 1 de la Resolución citada en el sentido siguiente......

NOVOS AVISOS DE SUBSTITUCIONS ENTRE TITULARES

9 de xullo de 2021


"publicado na intranet"


Saliu publicada, con data do 09/07/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a sua provisión temporal mediante sistema de substitución.

O prazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles dende a súa publicación (12, 13, 14 de xullo).Festas da Comunidade Autónoma; calendario laboral 2022

7 de xullo de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; DECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022.

Festas laborais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022 De non se produciren modificacións no calendario laboral de carácter estatal, as festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 serán as seguintes: 

Concurso Traslados 2021: relación provisional de prazas vacantes


A Dirección Xeral ven de comunicar a listaxe provisional de vacantes para o vindeiro concurso de traslados 2021:

Podes consultar as listaxes nas seguintes ligazóns:

EGAP; Curso superior de Administración electrónica 2021; Grupo A (subgrupos A1 e A2)

2 de xullo de 2021


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2021 pola que se convoca o Curso superior de Administración electrónica 2021.

Convocar, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), o Curso superior de Administración electrónica 2021.
 Este curso superior abordará os seguintes temas: 
• Réxime xurídico dunha Administración dixital. 
• Identidade dixital: identificación e sinatura dixitais. 
• Sede electrónica e Carpeta cidadá. 
• Sistema único de rexistro. ...

Número de prazas:  50 prazas. 

AXG-CUT solicita que se habilite un espazo para o xulgado de garda dotado de ventilación e luz natural


"publicado en prensa"

Trasladan a la Xunta las quejas por el "liliputiense" juzgado de guardia de Pontevedra.

El sindicato Alternativas na Xustiza (AXG-CUT) solicita a la Xunta que se habilite en el edificio de A Parda un espacio para el juzgado de guardia que esté dotado de ventilación e iluminación natural, "de cara tanto a la salud laboral de los trabajadores como del público en general".

Este sindicato,  señala que las declaraciones que se hacen en el juzgado de guardia se pasan en una sala de 32 metros cuadrados sin ventanas ni ventilación alguna, "en la que están hasta siete personas juntas entre detenidos, policías, funcionarios, fiscales, jueces y testigos". Además desde la AXG-CUT añaden que "los juicios rápidos también se pasan en esta misma sala, por lo que hay días en los que no se sale prácticamente de la misma lo que hace imposible la ventilación", además de la distancia mínima de seguridad.
Alternativas na Xustiza dice que "no tiene sentido ninguno" que el juzgado de guardia no esté dotado de espacios adaptados a tal fin.


TRAMITACION PROCESUAL E ADMINISTRATIVA; Posto libre designación Fiscalía de Córdoba

1 de xullo de 2021


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE: Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Fiscalía Provincial de Córdoba.

El puesto de trabajo que se convoca sólo podrá ser solicitado por personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que se encuentre en situación de servicio activo, o en cualquier otra situación administrativa que comporte reserva de puesto de trabajo.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de la publicación simultánea no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 A la solicitud se deberá adjuntar currículum vitae y documentación acreditativa de los requisitos exigidos para el puesto solicitado

LETRADOS DA ADMON. DE XUSTIZA; Postos de traballo polo sistema de libre designación

"publicado no BOE"


Vense de publicar no BOE; Orden JUS/689/2021, de 29 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser solicitados por los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de la categoría primera y de la categoría segunda que lleven al menos diez años en el cuerpo, y como mínimo hayan estado cinco años en puestos de segunda categoría, y que se encuentren en situación de servicio activo o en cualesquiera otras que comporten la reserva del puesto de trabajo, en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

TRAXECTORIA PROFESIONAL. Casuística actual

29 de xuño de 2021


AXG-CUT ven de presentar escrito reseñando as eivas que atopamos na traxectoria profesional e as esixencias dende este sindicado para solucionalas e evitar a xudicialización do acordo...


Letrados da Admón de Xustiza; concurso de traslado

28 de xuño de 2021

"publicado no BOE"

Orden JUS/672/2021, de 22 de junio, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Podrán tomar parte en este concurso los Letrados de la Administración de Justicia que pertenezcan a las categorías primera, segunda y tercera del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en esta convocatoria, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes de participación.

Auxilio Xudicial - quenda libre, publicación listaxe aprobados na fase e oposición

25 de xuño de 2021

"publicado na web do Ministerio"


O Ministerio de xustiza ven de publicar na súa páxina o acordo do Tribunal Calificador Único, polo que publican as relacións de opositores que superaron os exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso no Corpo de Auxilio Xudicial
  
Documentos Asociados