Publicada resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

1 de decembro de 2021


"publicado na intranet"


Publicada con data 1 de decembro a resolución coas adxudicación da última publicación de prazas para a súa cobertura en substitución entre o persoal titular ao servicio da Administración de Xustiza en Galicia.

Xulgado do Mercantil nº 3 de A Coruña - entrada en funcionamento

"publicado no BOE"

O Ministerio de Xustiza ven de publicar no BOE o Real Decreto 1052/2021, de 30 de novembro, de creación de cincuenta e seis unidades xudiciais correspondentes á programación de 2021 e de catro prazas de Xuíz de Adscripción Territorial.

A Orde recolle a entrada en funciomento dos xulgados o día 1 de marzo de 2022, entre os que se atopa o Xulgado do Mercantil número 3 de A Coruña. 
 
Tamén recolle a creación de 1 praza de maxistrado na Sección nº 1 da Audiencia Provincial de Ourense

Folga día 30 de novembro; servizos mínimos

29 de novembro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; ORDE do 26 de novembro de 2021 pola que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 30 de novembro de 2021.

O sindicato Comisiones de base (Co.bas) comunicou unha convocatoria de folga para todo o persoal fixo e temporal do sector público autonómico galego, que se desenvolverá a partir das 00.00 horas do día 30 de novembro de 2021 e finalizará ás 23.59 dese mesmo día.
----
No ámbito da Administración de xustiza, de conformidade coa doutrina do Tribunal Constitucional e coa xurisprudencia ditada na materia, e en particular coa Sentenza 463/2018, do 7 de novembro, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, considéranse servizos esenciais necesarios para garantir o servizo público: 1. Servizos de garda de xulgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal. 
2. Xuízos orais na orde penal de causas con preso. 
3. Medidas precautorias ou provisionais en materia de familia, de violencia sobre a muller e de liberdade provisional, entre outras. 
4. Actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos. 
5. Actuacións urxentes do Rexistro Civil, tales como a expedición de licenzas de enterramento, entre outras.
--

Acordo do Tribunal Cualificador Unico polo que se publica relación provisional de méritos en fase de concurso

26 de novembro de 2021


"publicado na páxina web do Ministerio"


Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se publica la relación provisional de méritos de la fase de concurso. 24 de noviembre de 2021 
Advertido error técnico en el Apartado A. h. Titulación del Anexo I de este Acuerdo, se sustituye dicho Anexo, con la puntuación correcta. 

La url para acceder al aplicativo de alegaciones es la siguiente:

https://pubwebseal.justicia.es/sap/public/sap/bc/webdynpro/sap/zasistente_co_gta_acceso#

 

Concurso de traslado; corrección erros C. A. de Canarias


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE;Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por la que se corrigen errores en la de 30 de septiembre de 2021, por la que se convoca concurso de traslado entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

25N: Que a diversidade sexa a norma!

25 de novembro de 2021

Baixo o sistema patriarcal, as desigualdades estruturais baseadas no xénero provocan que ser muller sexa un factor de risco para ser diagnosticadas en saúde mental con maior frecuencia e maior gravidade ca un home. De feito as mulleres temos tres veces máis risco de padecer unha depresión, o problema máis frecuente e discapacitante a nivel mundial.

Situación similar acontece na diversidade funcional. Máis da metade de persoas con discapacidade (59,8%) son mulleres, e tres de cada catro persoas destinadas aos coidados de persoas dependentes son mulleres. Ademais, o 59,4% de persoas con diversidade funcional teñen como orixe da limitación un trastorno mental.

O modelo biomédico explica estes datos desatendendo as variábeis socioculturais, esquecendo os roles e patróns de conduta socialmente impostos ás mulleres, pasando por alto todos os tipos de violencia que os nosos corpos e as nosas mentes atravesan día a día, obviando a vulnerabilidade social como causa e non como consecuencia das psicopatoloxías.

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

24 de novembro de 2021


"publicado na intranet"

Saiu publicada con data 24/11/21 a resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (25, 26 e 29 de novembro de 2021).Auxilio Xudicial; Relación provisional de méritos.


"publicado na páxina web do Ministerio"


Na páxina do Ministerio vense de pùblicar; Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se publica la relación provisional de méritos de la fase de concurso.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a contar desde el día 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, ambos incluidos para hacer las alegaciones pertinentes. 
Las alegaciones se presentarán a través de un aplicativo informático, en el que podrán acceder pulsado en la siguiente URL, y siguiendo las instrucciones que se indiquen:


AXG-CUT reúnese co Director Xeral de Xustiza


O pasado martes 16 de novembro, ante a ausencia de mesas de negocación, AXG-CUT mantivo una reunión co Director Xeral de Xustiza. Do contido da mesma destacamos os seguintes puntos;


DICIREG; entrada en servicio efectivo na Oficina Xeral de Rexistro Civil de Barcelona


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina General de Barcelona, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil ha previsto un nuevo modelo de Registro Civil que se caracteriza, principalmente, por ser público, gratuito, único para toda España, que se configura como electrónico e interoperable.

Se aprueba la entrada en servicio efectivo en la Oficina General del Registro Civil de Barcelona de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, a las 00:00 horas del 29 de noviembre de 2021. 
El Ministerio de Justicia proveerá en cuanto a su posterior desarrollo tecnológico evolutivo, explotación y mantenimiento de la aplicación informática DICIREG. 
A partir de la fecha de entrada en servicio, los Encargados y el personal de los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia que prestan servicio en la Oficina reseñada, deberán emplear dicha aplicación informática para la gestión, tramitación procedimental y práctica de asientos en el Registro Civil.

Concurso de méritos para a provisión de dúas prazas vacantes Valedor do Pobo

23 de novembro de 2021


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; Valedor do Pobo 
RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2021 pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de dúas prazas vacantes nesta institución. Ao abeiro do establecido no artigo 7.k) do Regulamento de organización e funcionamento do Valedor do Pobo, convócase concurso de méritos para cubrir dúas prazas vacantes do corpo auxiliar..

As prazas están dotadas coas súas retribucións correspondentes, consignadas nos orzamentos do Valedor do Pobo do ano en curso. 
  • 2. Requisitos dos/das aspirantes. 

Festas Laborais de caracter local para o ano 2022

22 de novembro de 2021

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para consultalos, preme na seguinte ligazón.

Concurso de traslado GPA, TPA e AUXILIO XUDICIAL; corrección de erros. CCAA non transferidas e Comunidade de Madrid

19 de novembro de 2021


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Orden JUS/1265/2021, de 4 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/1099/2021, de 30 de septiembre, por la que se convoca concurso de traslado entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.


O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos admite a trámite a demanda da CUT pola prohibición da manifestación do 1º de maio de 2020

16 de novembro de 2021


"publicado en pensa"

A Sección Terceira do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH) vén de admitir a tramitación a demanda presentada pola CUT contra o Reino de España por” vulneración dos dereitos contidos nos artigos 10 e 11 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos, sobre dereito á liberdade de expresión e dereito á liberdade de reunión e manifestación pola prohibición da manifestación do 1º de maio de 2020”, segundo informou esta segunda feira a propia central sindical
Esta prohibición dunha caravana de 40 vehículos, que a CUT cualificou no seu día de “hipócrita” pasará agora ao exame da mesa do Tribunal Europeo.

Publicada resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura


"publicado na intranet"

Publicada con data 15 de novembro a resolución coas adxudicación da última publicación de prazas para a súa cobertura en substitución entre o persoal titular ao servicio da Administración de Xustiza en Galicia.


Xabier Terrón de AGX-CUT denuncia a situación dos xulgados do Penal en Lugo

12 de novembro de 2021

Xabier Terrón de Alternativas na Xustiza-CUT denuncióu a situación dos xulgados do penal en Lugo nos programa Más de Uno Lugo"publicado en prensa"

Sindicato denuncia que los dos juzgados de lo Penal de Lugo son los que más "carga de trabajo" soportan en toda Galicia.
 
AXG-CUT cree "imprescindible" refuerzos en los juzgados de lo Penal.

AXG-CUT xunto cos traballadores de Xustiza en Lugo urxen a creación dun terceiro Xulgado do Penal

9 de novembro de 2021

"publicado en prensa"

Trabajadores de Xustiza urgen la creación de un tercer juzgado de lo Penal en Lugo.

Representantes de Alternativas na Xustiza denuncian que esta jurisdicción arrastra una pendencia media de 613 procedimientos abreviados, "una situación insólita que perjudica a toda la ciudadanía", afirman.

El acto estuvo encabezado por los representantes de Alternativas na Xustiza Pablo Valeiras, José Francisco Franco Manso y Xabier Terrón.

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante susbtitución


"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 10/11/2021, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.


EGAP; webinario Claves para a modernación da estructura funcionarial

8 de novembro de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021 pola que se convoca o webinario Claves para a modernización da estrutura funcionarial.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e das súas entidades públicas instrumentais e da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Desenvolvemento 
Data: xoves 25 de novembro de 2021. 
Modo de impartición: telepresenza. 
Horario: das 12.30 ás 14.30 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.

Xulgados de Paz, acordo de distribución do crédito dos PXE para o ano 2021

5 de novembro de 2021


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Orden JUS/1186/2021, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2021, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.

Las subvenciones a los Ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz se modularán en función de la población de derecho de los municipios, de conformidad con los siguientes tramos: 

Número de habitantes           Cuantía anual/euros
De 1 a 499.                                          311
De 500 a 999.                                      583
De 1.000 a 2.999.                             1.104
De 3.000 a 4.999.                             1.607
De 5.000 a 6.999.                             2.009
De 7.000 o más.                               2.342