Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

4 de decembro de 2019

"Publicado na intranet"

Publicada con data 4 de decembro de 2019 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 

Letrados da Administración de Xustiza quenda libre: chamamentos exame oral

3 de decembro de 2019

"publicado na web do Ministerio de Xustiza"

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR NUMERO UNO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONVOCADAS POR ORDEN JUS/402/2019, DE 19 DE MARZO (BOE 8 DE ABRIL DE 2019).

Acordo da Comisión Paritaria de Interinos

2 de decembro de 2019

"publicado na intranet"


O documento informa dos acordos adoptados pola Comisión Paritaria de Interinos, consonte o regulado no artigo 5 (Participación, información e seguimento) da Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. 

O Poder Xudicial e o Tribunal de Xustiza investigan a saturación dos xulgados de Viveiro

29 de novembro de 2019


"publicado en prensa"

El Poder Judicial y el Tribunal de Xustiza investigan la saturación de los dos juzgados de Viveiro.

Una inspección oficial revela que reciben más del doble del trabajo que pueden asumir, pero la Xunta lo niega.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia detectó el 7 de este mes que el juzgado 1 de Viveiro «esta situado no 215 % de capacidade» por los asuntos que le entran cada año. Funcionarios judiciales sostienen que le llega más del doble del trabajo que pueden asumir, saturación que extienden al juzgado 2. Con datos del año pasado, la Dirección Xeral de Xustiza lo niega, dice que la media de los viveirenses «é similar á do resto de órganos xudiciais galegos». Probablemente se aclarará más porque el Tribunal de Xustiza acaba de anunciar otra inspección en el juzgado 2 y el Consejo General del Poder Judicial una investigación en el 1.Inauguración do Edificio Xudicial de Tui


Como publicamos estes días,  vense de acadar a histórica reclamación por parte deste sindicato dunhas novas dependencias para os xulgados de Tui, que pasaban pola construcción dun edifico para acoller as devanditas dependencias. A loita foi importante, xa que se denunciou a situación ante a Inspección de Traballo, houbo concentracións, reunións co alcalde, etc... Hoxe estamos satisfeitos co traballo levado a cabo e agradecidos os compañeir@s que apoiaron en todo momento as movilizacións. 


"publicado en prensa"

Las nuevas instalaciones dan servicio a un partido judicial de 50.000 personas.

Tui ha pasado de tener unas instalaciones judiciales tercermundistas a un centro vanguardista en año y medio. Tres millones de euros de inversión sirvieron para poner fin a diez años de espera en los que jueces, procuradores, abogados y demás empleados públicos han tenido que multiplicar esfuerzos para mantener la actividad en condiciones extremas.

Festas laborais de carácter local para o ano 2020

28 de novembro de 2019

"Publicado no DOG"

En cumprimento do disposto no artigo 37.2 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no artigo 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, así como no artigo 2 do Decreto 81/2019 polo que se determina o calendario laboral para o ano 2020 na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 132, do 12 de xullo), segundo o procedemento establecido e en virtude das resolucións ditadas para o efecto, as xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria, elaboraron o calendario laboral provincial en que se determinan as festas laborais de carácter local correspondentes aos concellos da respectiva provincia (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra). 

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos nas bolsas de interinos dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia

"Publicado na intranet"Dende hoxe, as listaxes provisionais de admitidos e excluídos nas bolsas de interinos dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia estarán só disponibles na OPAX, na ruta "Menú-Bolsa de interinos-Listaxes".


Comisións de servizo no ámbito do territorio Ministerio

"publicado na web do Ministerio"

OFERTA EN COMISIÓN DE SERVICIOS 01/2019 DE PUESTOS RELACIONADOS CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE NUEVA CREACIÓN Y PRÓXIMA APROBACIÓN DE PLANTILLA CUYA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO ESTÁ PREVISTA PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


Podrán solicitar la comisión de servicios, con relevación de funciones, los funcionarios de carrera de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que se encuentren en situación de servicio activo en el mismo cuerpo del puesto que se oferta y prestando servicios efectivos en destino definitivo.

Corpo de Letrados: corrección de erros

"publicado no BOE"

Vense de publicar no día de hoxe; Orden JUS/1155/2019, de 18 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/1123/2019, de 8 de noviembre, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Xestión Procesual e Administrativa; quenda libre


"publicado na páxina do Ministerio"

Se comunica que, en el acta del Tribunal del Proceso Selectivo para Ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (Orden de nombramiento: Orden Jus/764/2019, de 10 de Julio) de fecha 23 de noviembre de 2019,consta el siguiente acuerdo de dicho Tribunal: Se acuerda anular las preguntas 93 del cuestionario A y 27 del cuestionario B del primer ejercicio de este Proceso Selectivo por haberse detectado un error en la impresión de dichas preguntas. Comunicando este Acuerdo a todas las sedes en las que se estaba desarrollando este ejercicio a través de los medios establecidos para la comunicación de todas las sedes de examen durante esta jornada.

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

"publicado na intranet"

Publícanse novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares con data do 27 de novembro de 2019. 
As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. 
Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma. 
Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración. 
Os/As interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. 
No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de lle corresponder máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude. 
A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación (só disponible na intranet)

Tras anos de denuncias e concentracións por fin @s compañeir@s de Tui teñen novo edificio xudicial (galería fotográfica)

27 de novembro de 2019

Despois de concentracións diante da porta dos xulgados, denuncias ante a Inspección de Traballo por AXG-CUT, reunión co alcalde, notas de prensa denunciando a situación de amontoamento nos xulgados de Tui, especialmente no Mixto nº 3, que tivo unha ubicación provisional durante 9 anos...POR FIN @S TRABALLADOR@S DE TUI XA TEÑEN UN NOVO XULGADO.

Concurso de traslados; consulta Anexo III

"publicado na páxina web do Ministerio"

O Ministerio ven de publicar na súa páxina o acceso para poder consultar o Anexo III. Polo tanto vóltase a contar o prazo de DEZ DÍAS, de presentación de alegación á resolución provisional, dende o día 27 de novembro.

EGAP convoca o curso monográfico Violencia de xénero na adolescencia

26 de novembro de 2019

"Publicado no DOG"

Aprobado polo Consello Reitor o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2019, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo. 

Obxectivos
 A formación presentada neste curso monográfico pretende contribuír á incorporación da perspectiva de xénero nas tarefas que desenvolve o persoal empregado público nos diferentes ámbitos, poñendo o foco na forma en que a violencia de xénero afecta as mulleres adolescentes. 
Búscase fomentar o coñecemento e a análise crítica necesaria para a identificación das desigualdades, discriminacións e violencias explícitas existentes contra as adolescentes, de xeito que se posibilite a incorporación destes coñecemento ás actuacións públicas e se facilite o desenvolvemento de estratexias de prevención, detección e intervención. 

Reunión Comisión Paritaria Autonómica funcionario interinos de Galicia


Despois de meses solicitando AXG-CUT a convocatoria da Comisión Paritaria de funcionarios interinos para denuncias as filtracións e sobre todo para lograr consensuar os criterios interpretativos da actual normativa e así evitar que en cada Delegación Territorial se usen criterios distintos hoxe, 25 de novembro tivo lugar a mesma:

25N: día internacional contra a violencia de xénero

25 de novembro de 2019PREME PARA AMPLIAR A IMAXE

Comisión de Servizos en Galicia; oferta prazas de nova creación


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; Resolución do 7 de novembro da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se ofertan en comisión de servizos postos vacantes de nova creación entre persoal funcionario dos corpos de Xestión procesual e administrativa, Tramitación procesual e administrativa e Auxilio Xudicial.

O prazo de presentación das solicitudes: do 26 de novembro ate o 10 de decembro.

Concurso de Traslados; relación de excluídos e lugares onde están a disposición dos interesados os anexos do concurso para plazas vacantes


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Orden JUS/1148/2019, de 15 de noviembre, por la que se resuelve provisionalmente, se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III del concurso de traslado para cubrir plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/776/2019, de 25 de junio y Resoluciones de 25 de junio de 2019, de las Comunidades Autónomas.

Este Ministerio acuerda lo siguiente:
Primero. Aprobar la relación de excluidos. 
Segundo. Poner a disposición de los interesados en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) y, en su caso, en las correspondientes páginas de las Comunidades Autónomas transferidas, la documentación que se indica a continuación: 
– La relación de excluidos, con las causas de exclusión. 
– Los anexos III con los datos personales de los concursantes, la baremación realizada, el destino de origen, los puestos solicitados y la plaza adjudicada provisionalmente, en su caso. 
– La relación en orden alfabético de adjudicaciones.

XPA-quenda libre: Distribución das Sedes

22 de novembro de 2019

"publicado na páxina web do Ministerio"

Na páxina web do Ministerio procedeuse hoxe á publicación das aulas para a realización do exame de Xestión procesual e administrativa - quenda libre:


DISTRIB. AULAS LAS PALMAS (PDF. 66KB)
DISTRIBUCIÓN AULAS PAÍS VASCO (PDF. 916KB)
DISTRIBUCIÓN AULAS BALEARES (PDF. 733KB)
DISTRIBUCIÓN AULAS CÁCERES (PDF. 258KB)
DISTRIBUCIÓN AULAS NAVARRA (PDF. 383KB)
DISTRIBUCIÓN AULAS COMUNIDAD DE MADRID (PDF. 34KB)
DISTRIBUCION AULAS MURCIA (PDF. 165KB)
DISTRIBUCIÓN AULAS BARCELONA (PDF. 38KB)
DISTRIBUCION AULAS VALLADOLID (PDF. 163KB)
&1-DISTRIBUCIÓN AULAS COMUNIDAD VALENCIANA (PDF. 11KB)
Ámbito Ministerio (PDF. 454KB)
Aulas_Andalucia (PDF. 31KB)
Aulas_Tenerife (PDF. 66KB)


Proposta da XUNTA DE GALICIA de modficación da orde de substitucións


A Xunta de Galicia propón, tal e como xa solicitamos en múltiples ocasións, ELIMINAR como causa de finalización dunha substitución a falta do seu desempeño durante 15 días hábiles.

Así mesmo, propón SANCIONAR, en todo caso, a renuncia a unha substitución, unha vez adxudicada, e tal sanción será a penalización de NON OBTER UNHA NOVA SUBSTITUCIÓN durante o período de UN ANO.

Ésta é a Comunicación remitida no día de hoxe pola DXX: