Substitución entre titulares. Novos avisos de desocupación para a súa cobertura

6 de xullo de 2022

"vense de publicar na intranet"Saíu publicada, con data do 6 de xullo de 2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.Prazas vacantes provisionais do próximo concurso    " a DXX ven de comunicar"

Relación provisional de prazas vacantes remitidas pola Dirección xeral de Xustiza para o próximo concurso de traslados.
   

 Comisións de Servizo. Adxudicacións definitivas

4 de xullo de 2022

"publicado na intranet"  

Saíu publicada a Resolución do 1 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 13 de xuño de 2022.
Estructura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; DECRETO 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, configurada como órgano de apoio e asistencia á Presidencia, é o departamento da Xunta de Galicia ao cal lle corresponden a elaboración, a proposta e a execución da política do Goberno galego en materia de xustiza, administración local, relacións institucionais e parlamentarias, emerxencias e interior, relacións exteriores e coa Unión Europea e deportes, que exercerá no nivel de desenvolvemento que se indica neste decreto para cada un dos órganos que integran este departamento. 

Artigo 2. Estrutura da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, baixo a superior dirección da persoa titular, contará para o exercicio das súas funcións coa seguinte estrutura orgánica:
a) A Secretaría Xeral Técnica. 
b) A Secretaría Xeral para o Deporte. 
c) A Dirección Xeral de Xustiza. 
d) A Dirección Xeral de Administración Local. 
e) A Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias. 
f) A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.
g) A Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

Substitución; adxudicación das prazas ofertadas en substitución en data 21/06/2022

1 de xullo de 2022


"publicado na intranet" 

Saíu publicada, con data do 30/06/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 21/06/2022.Substitución entre titulares. Novos avisos de desocupación para a súa cobertura 27 de xuño de 2022

29 de xuño de 2022

"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 27 de xuño de 2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

Debido á entrada en vigor da Resolución de 18/05/2022 aquelas prazas que queden desertas tras ser ofertadas en comisión publicaranse de oficio pola Dirección Xeral de Xustiza. Todas as persoas interesadas, da mesma ou distinta unidade, deben presentar a solicitude a través da Sede Electrónica da Xunta.Comisións de Servizo. Adxdicacións provisionais.

"publicada na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 27 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 13 de xuño de 2022.


Webinario; Plan prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022 pola que se convoca o webinario A protección do denunciante: Plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia.

Convocar o webinario A protección do denunciante: Plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia.

Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local e das universidades do Sistema universitario de Galicia. 

Desenvolvemento
Data: martes 5 de xullo de 2022. 
Modo de impartición: telepresenza.
Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.
Número de prazas Cen (100). 

Inscrición 1. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 3 de xullo de 2022.

Convocatoria Fondo Acción Social ano 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán solicitar as axudas o persoal funcionario de carreira e o persoal interino dos seguintes corpos ao servizo da Administración de xustiza: médicos forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial.

Interino da Administración de xustiza nesta comunidade autónoma durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (día 17.6.2021) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria. 
Funcionario de carreira da Administración de xustiza que durante o período comprendido entre o final da acción social do ano pasado (17.6.2021) e a finalización do prazo de presentación de instancias desta convocatoria prestase servizos nesta comunidade autónoma e se xubilase durante o dito período. 

Beneficiarios: Terán a condición de beneficiarios: 
a) Os solicitantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33 % que reúnan os requisitos establecidos nas alíneas anteriores. 
b) Os solicitantes que, reunindo os requisitos establecidos nas alíneas anteriores, teñan baixo a súa dependencia directa e legal, e vivindo ás súas expensas, cónxuxe, parella de feito, fillos/as, ascendentes de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade ou persoas tuteladas por sentenza xudicial firme con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33 %.

Prazo de presentación de solicitudes. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Solicitude e formas de presentación.
Formulario electrónico de solicitude e identificación da persoa solicitante. As persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitude a través da OPAX (Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza), no enderezo web opax.xunta.es.

MUXEXU; reordeación e actualización da estrutura orgánica

23 de xuño de 2022

"publicado bo BOE"

Vense de publicar no BOE; Resolución de 9 de junio de 2022, de la Mutualidad General Judicial, por la que se establecen las vías para la presentación de solicitudes de prestaciones complementarias.


Por tanto, de conformidad con las competencias que le confiere el artículo 12.3 del Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación y actualización de la estructura orgánica de la Mutualidad General Judicial, el Gerente de la Mutualidad resuelve:

Primero: resentación solicitudes de prestaciones complementarias. Establecer las vías para la presentación de las solicitudes de prestaciones complementarias a fin de garantizar una tramitación ágil y eficaz, determinando que: 

CEX; convocatoria actividades do plan de formación transversal do segundo semestre 2022


"publicado en cej-mjusticia"

Por resolución de fecha 17 de junio de 2022, el Centro de Estudios Jurídicos convoca plazas en seis actividades del Plan de Formación Transversal para el primer semestre de 2022, dirigidas a todos los cuerpos, y detalladas en los Anexos I y II que se acompañan más abajo. 

Cabe destacar la incorporación a esta convocatoria de más de 20.000 plazas para la formación en idiomas extranjeros (inglés, francés, alemán, italiano y portugués), a la que tendrán acceso todas las carreras y cuerpos que se forman en el CEJ. Esta formación abarcará de los niveles A1 a C1 del Marco Común Europeo de Lenguas (en el caso de inglés se ampliará hasta C2), permitirá a sus participantes avanzar a su propio ritmo en el proceso de aprendizaje y trabajar las cuatro competencias lingüísticas principales: comprensión oral y escrita, así como expresión oral y escrita.

Presentación de solicitudes: vía sede virtual del CEJ hasta el 1 de julio a las 14.00h.

EGAP; actividades de formación continua


"publicado no DOG"

Vense   de publicar   no  DOG Resolución do 15 de xuño de 2022 pola que se convocan as actividades de formación continua  para  o      persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

SIRAX; Migración da información de SIRAX1 a SIRAX2 o 24/06/2022

"publicado na intranet"

O vindeiro 24 de xuño, ás 15:00 h, comezará a migración da información de SIRAX1 ao novo sistema SIRAX2, cuxa data de finalización será o 27 de xuño. Durante este tempo deterase o servizo dos sistemas actuais. Revisa e valida a información pendente antes da parada, xa que en caso contrario non será migrada ao novo sistema. SIRAX1 estará dispoñible en modo consulta a letrados/as e tramitadores/as, incluíndo o xestor documental de requisitorias. Se realizas algunha modificación durante a fin de semana, será eliminada o domingo. 
 
As actuacións policiais (*) que deban comunicarse ás FeCSE durante a intervención, poderán remitirse polos seguintes medios: 

Policía nacional: Fax: 9158205/06 - email: dd.senalamientos@policia.es 

Garda Civil: Fax: 915146279/80 - email: pj-oesis@guardiacivil.es 
 
*Lembra que debes anotalas o luns 27 en SIRAX2.

Debes ter en conta o seguinte: 

XPA E TRAMITACION; quenda interna. Listaxe provisional de admitidos e excluidos

22 de xuño de 2022


"publicado no BOE"


Vense de publicar no BOE; Orden JUS/563/2022, de 13 de junio, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as en el proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo.

Orden JUS/564/2022, de 13 de junio, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as en el proceso selectivo para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo.

Comisións de Servizo. Adxudicacions definitivas


"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 21 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 18 de maio de 2022.
 

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares


"publicado na intranet"

Substitucións; adxudicación das prazas ofertadas en substitución en data 13/06/2022

21 de xuño de 2022


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; adxudicación de prazas ofertadas o día 13/06/2022 para a súa cobertura por substitución entre titulares.

SIRAX2; Activación do novo sistema de Rexistros Administrativos de apoio á Administración de Xustiza o 27/06/2022


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; O vindeiro día 27 de xuño realizarase a implantación e activación do novo sistema de Rexistros Administrativos de apoio á Administración de Xustiza (SIRAX 2).

Recomendámosche asistir a algunha das sesións de capacitación online en directo na Plataforma de Teleformación dentro da actividade “Sirax 2”, especialmente dirixida aos corpos de xestión e tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial. 

Estarán dispoñibles 8 quendas os días 20, 21, 22 e 23 de xuño para que asistas á sesión que máis che conveña.

Ademais, para que a implantación sexa eficaz, debes realizar a actividade en liña “Sirax 2”, de matriculación libre, que estará á túa disposición na Plataforma de Teleformación a partir do día 20/06. É recomendable que consultes tamén a información dispoñible na Intranet.

Instrucións petición substitucións. Atribución funcións entre os auxilios xudiciais

17 de xuño de 2022


Deixamos resumo do publicado no día de hoxe no DOG
XPA e TPA; Quenda interna. Modificación temario, inhabilidade meses xullo e agosto e nomeamento Tribunais cualificadores


"publicado no BOE"Vense de publicar no BOE; Orden JUS/549/2022, de 13 de junio, por la que se modifican la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, y la Orden JUS/242/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia; y se hacen públicos los Tribunales calificadores únicos de ambos procesos y se declara la inhabilidad de los meses de julio y agosto. 

---

Modificar el anexo II (Programa) de la Orden JUS/241/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, en el siguiente sentido: 

a) En el tema 8, el epígrafe «El proceso especial para la incapacitación de las personas: Competencia; legitimación; personación del demandado; especialidades procedimentales; la Sentencia. La reintegración de la capacidad y la modificación del alcance de la sentencia de incapacidad» queda sustituido por el siguiente: «Los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad: competencia y legitimación; pruebas preceptivas en primera y en segunda instancia; la sentencia; la revisión de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas.»

b) Los temas 18, 19 y 20 relativos al Registro Civil quedan redactados como siguen: 
Tema 18. El Registro Civil: legislación vigente. Naturaleza, contenido y competencias. Derechos y deberes ante el Registro Civil y principios de funcionamiento. Estructura del Registro Civil. las Oficinas del Registro Civil: Oficina Central, Oficinas Generales y Oficinas Consulares y sus funciones. 

Tema 19.Títulos que acceden al Registro Civil. Los asientos registrales y sus clases: reglas generales para su práctica, inscripciones, anotaciones registrales y cancelaciones. Hechos y actos inscribibles en el Registro Civil: Inscripción de nacimiento y filiación; inscripciones relativas al matrimonio; inscripción del fallecimiento. Otras inscripciones.