Insonorizacion. Outra eiva en vias de solución

27 de xaneiro de 2023


"publicado en prensa"


En plena adaptación a la Cidade da Xustiza, la Xunta busca soluciones con el arquitecto encargado del diseño del edificio a las deficiencias que se ha ido encontrando el personal en sus primeros meses de funcionamiento. Ayer mismo, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, visitaba las instalaciones con los sindicatos para asignar despachos e inspeccionar el edificio. 
Uno de los problemas detectados el lunes, durante el primer juicio celebrado en la macrosala de vistas fue el de la acústica que provocó las quejas de las partes personadas.


Ligazón á noticia.- Atlántico Diario


Susbitución entre titulares; resolución convocatoria 19.01.2023

26 de xaneiro de 2023

"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 25/01/2023, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 19/01/2023.

Recurso de alzada contra o acordo do Decano de Vigo de reserva de prazas de garaxe

25 de xaneiro de 2023


En data 22 de decembro por parte do Decano de Vigo achegouse por wass a Xunta de persoal un acordo sobre distribución de prazas de garaxe na Cidade da Xustiza,

....
En data 23 de xaneiro por parte da Xunta de Persoal presentouse recurso de alzada contra o devandito acordo

.......

SOLICITA: que se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y se tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA contra el Acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2022 dictado por el SR. Decano de Vigo, cuya copia se adjunta, y que en su día se dicte resolución declarando la nulidad radical conforme a lo dispuesto en el artículo 62.1 letras b) y e) de la LRJAP y PAC al haberse dictado por órgano manifiestamente incompetente y haberse prescindido, total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Subsidiarimente, de no acordarse la nulidad total del acuerdo recurrido, se solicita la anulación de aquellos aspectos del mismo contrarios a la legislación y jurisprudencia citados en el presente escrito.EGAP; Cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega


"publicado no DOG"

Vense de publicar no BOE; RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convocan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

Co obxecto de impulsar a normalización lingüística na Administración convócanse vinte e sete cursos de linguaxe administrativa galega e tres de linguaxe xurídica galega. 
O número de prazas por curso será de 25. 
Os cursos impartiranse segundo se indica a seguir:
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, institucións e entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

Para optar ao curso superior:
 – O curso medio de linguaxe xurídica galega, ou o curso medio de linguaxe administrativa galega ou calquera dos cursos equivalentes a estes que se establecen no artigo 5.2 da Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121, do 24 de xuño). 
Para optar ao curso medio
– O Celga 4, ou os cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, ou o curso básico de linguaxe administrativa galega, ou o curso básico de linguaxe xurídica ou o curso básico de linguaxe administrativa sanitaria, segundo se establece no artigo 3.4 da Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121, do 24 de xuño). 

As persoas solicitantes dun curso na modalidade de teleformación deberán dispor dun equipamento informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos: 
– Un ordenador con conexión á internet. 
– Calquera navegador web actualizado

O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP https://egap.xunta.gal/matricula, non sendo admisibles outras formas de solicitude. As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na EGAP no enderezo da internet https://egap.xunta.gal/matricula unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. As persoas que, de seren seleccionadas, desexen recibir os correspondentes avisos deberán facilitar unha conta de correo electrónico e un número de teléfono móbil.

EGAP; Conferencia A administración dixital

23 de xaneiro de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2023 pola que se convoca a conferencia A administración dixital.

O obxectivo desta conferencia é analizar os efectos da transformación dixital nas organizacións públicas.
Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia, así como a profesionais e persoas interesadas en xeral.

Desenvolvemento Lugar: salón de actos da EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. 
Modalidade: presencial. 
Data: 27 de xaneiro de 2023. 
Horario: de mañá. Horas lectivas: 
Número de prazas Limitado pola capacidade do local. 
Inscrición: As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>
 
O prazo para a inscrición permanecerá aberto desde as 9.00 horas do día seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 25 de xaneiro de 2023. Poderá obterse calquera outra información a través do correo electrónico iep.egap@ xunta.gal ou, das 9.00 ás 14.00 horas, no teléfono 881 99 71 74.

Comisión de servizo; Convocatoria para a provisión de postos de traballo

19 de xaneiro de 2023


"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. 
O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet.

Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es/, de conformidade co artigo 6 da resolución do 21 de marzo de 2022.


IMELGA. Comisión de servizo; Convocatoria para a provisión de postos de traballo no Imelga


"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. 
O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria por intranet.
Comisións de Servizo. Adxudicacións definitivas

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución 18 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 27 de decembro de 2022.
Substitución entre titulares; resolución convocatoria 11.01.2023

18 de xaneiro de 2023

Webinario; o emprego público laboral á luz das reformas de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2023 pola que se convoca o webinario O emprego público laboral á luz das reformas de 2021.

Persoas destinatarias:Esta actividade está dirixida ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, das súas entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, da Administración local, da Administración de xustiza e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Desenvolvemento Data: 26 de xaneiro de 2023. 
Modo de impartición: telepresenza. 
Horario: das 12.00 ás 14.00 horas. 
Duración: 2 horas lectivas.
Número de prazas Cen (100). 

Inscrición 1. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>

O prazo para inscribirse estará aberto desde as 9.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.59 horas do día 23 de xaneiro de 2023.

AXG-CUT solicita reunión para negociar criterios a hora dos ceses no concurso de traslados

13 de xaneiro de 2023
Comisións de Servizo. Adxudicacións provisionais

"publicado na intranet"


Saíu publicada a Resolución do 12 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo, en comisión de servizo, entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 27 de decembro de 2022.Concurso de Traslados; correción de erros


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Resolución de 5 de enero de 2023, de la Dirección General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se corrigen errores de la Resolución de 18 de agosto de 2022, por la que se convoca concurso de traslado entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Advertido error en la Resolución de 18 de agosto de 2022, por la que se convocaba a concurso de traslado plazas vacantes entre funcionarios de los cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, y según lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones.

Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

12 de xaneiro de 2023

"publicado na intranet"Resolución recoñecemento extraordinario grao I e II da Traxectoria Profesional

10 de xaneiro de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproba a relación de solicitudes estimadas e desestimadas relativas ao recoñecemento extraordinario do grao I e do grao II da traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 7 da Resolución do 17 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de novembro de 2022, polo que se aproba o Acordo do 14 de novembro de 2022 entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais polo que se convoca o proce‑ demento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na traxectoria profesional para o persoal ao servizo da Administración de xus‑ tiza (DOG núm. 220, do 18 de novembro), unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes para o grao extraordinario I, en todos os corpos, e o grado extraordinario II, nos corpos de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial, esta dirección xeral,

 ACORDA:

Condenada Stellantis Vigo por vulnerar o dereito a liberdade sindical


"publicado en prensa"


Condenada Stellantis Vigo por vulnerar el derecho a la libertad sindical al entregar información con “graves defectos”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera, tras una denuncia del sindicato CUT, que la empresa entregó a los representantes de los trabajadores información sobre previsiones de contratación inconcreta y que no les facilitó cuando correspondía un informe de auditoría.

Citroën Vigo deberá repetir las elecciones sindicales por no garantizar “el voto secreto y en libertad”.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a Stellantis Vigo por vulnerar la libertad sindical de la CUT (Central Unitaria de Traballadoras) al entregar unas previsiones sobre las contrataciones previstas para cada trimestre con “graves deficiencias” y por no facilitar de la manera que correspondía un informe de auditoría. La Sala de lo Social da la razón a la central sindical y obliga a la empresa a pagar una indemnización a la CUT de 3.125 euros por daños morales.

MUXEXU: Prazo ordinario e extraordinario para cambio de entidade médica

4 de xaneiro de 2023

 "na páxina da Muxexu"

Los mutualistas titulares pueden realizar varios tipos de cambio de entidad médica:

.- CAMBIO ORDINARIO
  • Los mutualistas pueden realizar un cambio ordinario cada año, una sola vez, durante el mes de enero. Plazo de presentación: del 1 al 31 de enero de cada año. Fecha de efectos: 1 de febrero del año en curso.

.- CAMBIO EXTRAORDINARIO 
  • Por cambio de destino o residencia que implique CAMBIO DE PROVINCIA O ISLA. Plazo de presentación: En el caso de cambio de destino: un mes desde la fecha de la toma de posesión. En el caso de cambio de residencia: un mes desde la fecha de empadronamiento. Fecha de efectos: el día 1 del mes siguiente al que se realice la tramitación. 
  • Por circunstancias excepcionales, cuando el mutualista obtenga la CONFORMIDAD DE LAS DOS ENTIDADES AFECTADAS expresada por escrito. Plazo de presentación: durante todo el año. Fecha de efectos: el día en que se autorice el cambio por parte de MUGEJU
  • Por circunstancias excepcionales, cuando exista JUSTIFICACIÓN MÉDICA acreditada y se autorice por Resolución de la Gerencia de MUGEJU. Plazo de presentación: durante todo el año. Fecha de efectos: el día de la resolución favorable de la Gerencia de MUGEJU. 
  • Por circunstancias excepcionales, cuando esté justificado el CAMBIO DE UNA PLURALIDAD DE TITULARES y la gerencia de MUGEJU acuerde la apertura de plazo especial de cambio de entidad.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

.- Por cambio de destino: documento de toma de posesión.
.- Por cambio de residencia: certificado de empadronamiento.
.- Cuando se tenga conformidad de las entidades médicas: documentos de conformidad de las dos entidades. Cuando exista una justificación médica: informe médico actual. 
.- Otros: lo que se determine en la correspondiente resolución de la Gerencia.
.- Solamente si no presenta la solicitud por Internet: SOLICITUD DE CAMBIO DE ENTIDAD MÉDICA. Si además el cambio de entidad médica fuera por cambio de destino o de residencia: FORMULARIO PARA VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES.

A denuncia de AXG-CUT sobre a cidade da Xustiza chega ao Parlamento

"publicado en prensa"As filtracións de auga na nova ‘Cidade da Xustiza’, chegan ao Parlamento O BNG levará este asunto á Cámara galega

O Bloque Nacionalista Galego vai levar ao Parlamento galego as filtracións de auga na nova Cidade da Xustiza de Vigo que afectou a expedientes xudiciais. 
A deputada, Carmela González, anunciou este martes unha batería de iniciativas do BNG para esixir explicacións ao Goberno galego e urxir medidas que eviten que se poidan repetir este tipo de sucesos que afectan ao funcionamento da administración xudicial. Expedientes que poderían ser irrecuperábeis “A causa das choivas producidas o pasado mes de decembro resultaron afectados diversos expedientes xudiciais, algúns que poderían ser irrecuperábeis, cunha absoluta carencia de medios para atender esta situación. 

Non só a ausencia de espazo para albergar os expedientes, senón tamén a inexistencia de deshumidificadores e calefactores que permitan a conservación e coidado da documentación xudicial”, denuncia González.Máis de 40 millóns A deputada sinalou que “o pasado 24 de maio de 2022 procedeuse á inauguración oficial da denominada Cidade da Xustiza de Vigo, malia que xa se advertía que a infraestrutura non estaba rematada, nin en condicións de ser utilizada”.

Neste sentido, lembrou tamén que a rehabilitación e acondicionamento para usos xudiciais, do que na altura foi o denominado Hospital Xeral Cíes – Vigo, tivo un custo que superou os 40 millóns de euros e con sobreprezos superiores ao 30% do orzamento inicial. González remarcou que xa na data da inauguración oficial diversas organizacións sindicais e políticas advertían da existencia de eivas en tan importante infraestrutura que atinxían a aspectos tan elementais como os arquivos, sobre os que apreciaba falla de espazo. «Falla de precisión e precipitación» Por estes motivos, para o BNG resulta “sorprendente e incomprensíbel” tanto a falla de previsión, como a precipitación nun traslado sen adoptar as medidas axeitadas para a protección, cando menos, de instrumentos esenciais para o funcionamento da administración de xustiza.
Polo que demandarán explicacións á Xunta e urxirán o despregamento de medidas efectivas para que non se volva comprometer o correcto funcionamento xudicial.

Nota informativa do Ministerio sobre a valoración dos méritos

3 de xaneiro de 2023

"publicado na páxina do Ministerio"

"Medidas de vangarda" para atallar as eivas na Cidade da Xustiza de Vigo (II)


"publicado en prensa"


Denuncian que la Xunta recupera los "expedientes mojados" de la Ciudad de la Justicia de Vigo con "papel de manos".

Denuncian que la Xunta recupera los "expedientes mojados" de la Ciudad de la Justicia de Vigo con "papel de manos" El sindicato Alternativas na Xustiza, dependiente de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT), ha denunciado este lunes que la Xunta de Galicia "está recuperando" los expedientes almacenados en la Ciudad de la Justicia de Vigo que resultaron dañados por las lluvias registradas a mediados del pasado mes de diciembre con "papel de manos de cuarto de baño". El sindicado ha tildado, a través de un comunicado, las medidas del Gobierno gallego de "modernas y novedosas". Sindicatos critican el uso de papel higiénico para secar expedientes en la Ciudad de la Justicia.

Lamentan que varios procedimientos tienen riesgo “de no poder ser recuperados”.

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT ha mostrado su sorpresa por la medida “de última generación” con la que Xustiza busca recuperar las docenas de expedientes que “tras la inundación” en la Ciudad de la Justicia quedaron encharcados o incluso algunos, irrecuperables.