MUXEXU: Adenda ao acordo co Consello Xeral de Farmacéuticos

3 de xullo de 2020

"Publicado na páxina web da MUXEXU"

En el día de hoy ha culminado el proceso de elaboración y suscripción de la Adenda al Concierto suscrito con fecha 26 de junio de 2017 entre la Mutualidad General Judicial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por el que se fijan las condiciones para la ejecución de la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia.

Modificación das retribucións dos XPA en función de Secretari@s dos xulgados de paz

"Remitido pola DXX"

Remítese, a vista das alegacións presentadas e logo dos trámites oportunos, a modificación do Proxecto de acordo entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais presentes na mesa sectorial de xustiza sobre a modificación das retribucións do posto de Xestor/a procesual secretarios/as xulgados de paz (IV–D), para os efectos de retribuír, nun punto adicional, o desempeño das funcións de secretaría nos xulgados de paz.

Publicación da resolución de Acción Social 2020

"información remitida pola DXX"

Comunícasevos que o vindeiro día 09.07.2020, sae publicada no DOG a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2020 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.


Convocatoria do concurso de traslados para o Corpo de Letrad@s da Administración de Xustiza

"publicado no BOE"


Orden JUS/602/2020, de 24 de junio, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

INTERINOS: modificación puntual da orde de 2018

2 de xullo de 2020

SÍNTESE DO BORRADOR DE MODIFICACIÓN DA ORDE DE INTERINOS GALICIA 2018

1. Para garantir que NON SE PRODUZAN DESEQUILIBRIOS nas bolsas durante a súa vixencia, SÓ SE PERMITIRÁ UNHA VEZ o cambio de bolsa provincial.

Actualización dos chamamentos de interinos 1/07/20

1 de xullo de 2020


Postos vacantes para o vindeiro concurso

30 de xuño de 2020

A Dirección Xeral de Xustiza ven de remitir unha nova listaxe para o concurso de traslados 2020:


Ligazón á listaxe concursoConvocatoria polo sistema de libre designación dun posto de Secretari@ do Fiscal Xefe provincial de Lugo

"publicado no DOG"

ORDE do 17 de xuño de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Código do posto: PR.C99.10.006.27001.003.
Denominación do posto: secretario/a do fiscal xefe provincial.
Subgrupo: C1-C2.
Nivel: 20. Complemento específico: 7.702,10 euros.
Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.
Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de xustiza).
Formación específica: 640 para persoal doutra administración, curso de perfeccionamiento de galego (R.I.).
Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior (Lugo).
Localidade: Lugo.

BOE: acordo CXPX polo que se atribúe a distintos xulgados competencia exclusiva e/ou excluinte

28 de xuño de 2020


"Publicado no BOE"

Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, de manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, con efectos desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020.

DOG 27.6.2020:determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020

"Publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución entre titulares

26 de xuño de 2020


"Publicado na intranet"

Sairon publicados con data do 26 de xuño de 2020 novos avisos de desocupación de psotos que se ofertan para a súa cobertura mediante substitución entre titulares.

DOG: Resolución modificativa da susbstitucións (7.5.2008)


"Publicado na intranet"

Resolución do 2 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de 2008 pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da Administración de xustiza en Galicia 

BOE 24.6.2020: Ampliación do prazo de execución das OPE 2017/18 ata o 31.12.2021

25 de xuño de 2020

"publicado no BOE"

Conforme ao RDL 23/20, 23 de xuño,  polo que se aproban medidas en matria de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica, no artigo 11 inclúese:

Chamamentos urxentes pola Delegación Territorial de Vigo (INTERINOS)

24 de xuño de 2020


"Comunicación da DXX"
MUXEXU: Fin da aplicación do disposto na D.A.5ª RDL 13/2020

22 de xuño de 2020

"publicado na intranet"

Fin da aplicación do disposto na D.A. 5ª Real Decreto-Lei 13/2020

A partir do día 21.06.2020 retómase a xestión por parte de Mugeju das situacións de incapacidade temporal que acadaron o día 181 durante a vixencia do Estado de Alarma, polo que deixa de ser de aplicación o establecido na D.A. 5ª.1.b) do Real Decreto-lei 13/2020, do 7 de abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes.

Eleccións 12 XULLO: dereitos do persoal ao servizo da CCAA galega

"publicado no DOG"

ORDE do 8 de xuño de 2020 pola que se regula o exercicio dos dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia nas eleccións convocadas para o día 12 de xullo de 2020 polo Decreto 72/2020, do 18 de maio, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia.

Publicación das instrucións da DXX sobre quendas de tarde e persoal especialmente sensible

20 de xuño de 2020


A DXX acaba de remitir as instrucións con data 19 de xuño de 2020 e 20 de xuño de 2020 na que se regulan as quendas de tarde e o persoal especialmente sensible

MUXEXU

"Publicado na páxina web da MUXEXU"

RESOLUCIÓN DA XERENTE DA MUXEXU SOBRE A INCORPORACIÓN A UNHA NOVA NORMALIDADE:

En la resolución de MUGEJU de la actividad de este Organismo, la reincorporación de su personal destinado en las delegaciones provinciales y la reanudación de la actividad de los consultorios instalados en los edificios públicos, atendida la ampliación de las medidas de flexibilización de las restricciones consecuencia de la declaración del estado de alarma y sus prórrogas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Resolución de la Gerente de la Mutualidad General Judicial sobre la incorporación a nueva normalidad 

Convocatoria do Comité de Seguridade e Saúde

18 de xuño de 2020De orde do director xeral de Xustiza, convocase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde, na seguinte data e hora indicados:
 
Data: 19 de xuño de 2020
Hora: 10:00
Videoconferencia: o enlace á reunión comunicarase con anticipación a esta aos correos facilitados na ultima convocatoria, salvo que se comunique outro.
 
Orde do dia: Covid (medidas de protección y turnos de tarde , personal especialmente sensible…)
 
Un saúdo.
CHAMAMENTOS INTERINOS 17 6 2020

17 de xuño de 2020