Servizo de exhortos da Plataforma do Punto Neutro Xudicial

1 de decembro de 2020


Visto na Intranet;

Coa activación no pasado mes de outubro do servizo de exhortos aos óganos xudiciais de Extremadura, Castilla-La Mancha e Castilla y León, prodúcese a conexión completa do territorio nacional ao servizo de Exhortos da Plataforma do Punto Neutro Xudicial.

MUXEXU; mutualistas adscritos a entidade CASER


Na páxina da MUXEXU aparece nova actualización; 

Le informamos a todos los mutualistas adscritos a la entidad médica CASER que esa compañía no va a suscribir la prórroga del Concierto de Asistencia Sanitaria para 2021, por lo que se hace necesario el cambio de entidad médica. Con objeto de facilitar este obligado trámite, MUGEJU va a proceder a ampliar el período anual de cambio ordinario de Entidad para los mutualistas acogidos a CASER a partir del 1 de diciembre de 2020.

Este plazo especial ampliado de cambio de entidad ordinario abarcará desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021, período en el que los mutualistas deberán elegir entre recibir asistencia sanitaria a través de una de las compañías aseguradoras privadas: SEGURCAIXA ADESLAS, ASISA, DKV SEGUROS, MAPFRE, NUEVA MUTUA SANITARIA, SANITAS o a través de los Servicios de Salud de la Comunidad Autónoma donde resida (opción INSS).

El cambio a la nueva entidad médica se hará efectivo a partir del 1 de febrero de 2021. Hasta esa fecha, los mutualistas continuarán recibiendo la asistencia sanitaria a través de CASER, como hasta ahora. Para facilitar la elección de opción sanitaria, MUGEJU ha habilitado un procedimiento ágil a través de la sede electrónica del organismo. A todos los mutualistas titulares de MUGEJU se les ha enviado una carta donde se detallan los pasos a llevar a cabo.

Para realizar el cambio de entidad médica deberá acceder a https://sedemugeju.gob.es/cambio-entidad con el usuario y contraseña que ha recibido en la carta, seleccionar la entidad médica por la que desea recibir asistencia a partir del 1 de febrero de 2021, y completar todos los pasos marcados.

EGAP; XI xornada de formación práctica dixital (E-martes)


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2020 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a XI Xornada de formación práctica dixital (E-martes).

-A XI Xornada de formación práctica dixital (E-martes), que terá lugar o vindeiro martes, 15 de decembro, estará dedicada ao Rexistro electrónico na Xunta de Galicia.

– Grupo de persoal empregado público: sede electrónica da Xunta de Galicia. Chave365. Rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro: intranet (espazo dixital de referencia para o persoal da Administración autonómica), Aires (aplicación informática de rexistro de entradas e saídas), Rexel (Recepción electrónica do Sistema Único de Rexistro) e SIR.

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Data: martes, 15 de decembro de 2020. 
Horario: mañá e tarde. 
Duración: 6 horas lectivas. 5. 
Número de prazas. Persoal empregado público: 16.

Oposicións - Xestión P. I. - Aprobados e prazas que se lles ofrecen

27 de novembro de 2020

 O Ministerio de Xustiza ven de publicar no BOE do 27 de novembro a relación de aspirantes que superaron as probas selectivas e a relación de prazas que se lles ofrecen aos aprobados nas probas selectivas para o ingreso no corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza no turno de promoción interna.

MUXEXU: Prórroga do concerto sanitario para 2021

A Mutualidade Xeral Xudicial ven de publicar no BOE do 27 de novembro a prórroga do concerto sanitario para o vindeiro ano 2021


Lembrade que o cambio ordinario de entidade médica poderase realizar, como todos os anos, entre os días 1 e 31 do vindeiro mes de xaneiro

LETRADOS; concurso provisión praza Tribunal Constitucional

26 de novembro de 2020


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se convoca concurso para la provisión de plaza del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, al servicio del Tribunal Constitucional.

XESTION QUENDA LIBRE; Inicio fase concurso ámbito Cataluña

24 de novembro de 2020


"publicado na  web do Ministerio"


Acuerdo del Tribunal Calificador Único de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre.

EL TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE GESTION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONVOCADAS POR ORDEN JUS/764/2019, DE 10 DE JULIO.

Se concederá a los opositores incluidos en la relación de aprobados el plazo de 20 días hábiles para que aporten exclusivamente la documentación sobre el historial profesional (Anexo I-B. B). Los opositores habrán de aportar dichos méritos mediante el aplicativo telemático al que tendrán acceso desde la página web en la fecha y hora que se indique y para cuyo uso se adjuntará un manual de instrucciones. 

Dentro del mismo plazo de veinte días, los opositores que concurran por Comunidades Autónomas con ejercicios optativos podrán aportar las certificaciones acreditativas de los conocimientos correspondientes al anexo I-C de la presente Orden. La aportación se realizará mediante remisión por correo electrónico de los documentos en formato PDF a los Tribunales Delegados correspondientes, en las direcciones que se establezcan......

CONCURSO DE TRASLADOS; Corrección de erros

23 de novembro de 2020


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE: Orden JUS/1087/2020, de 17 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/808/2020, de 28 de julio, por la que se convocaba concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Sede Xudicial Electrónica

20 de novembro de 2020

"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet actualización para facilitar o traballo dos organos xudiciais.

Na Sede Xudicial Electrónica actívanse novos servizos para a cidadanía que se suman aos xa existentes: • 
Presentación de escrito de contestación á demanda de xuízo verbal 
• Presentación de escrito de trámite xenérico Así mesmo, para facilitar a labor no órgano xudicial, esta nova versión inclúe as seguintes melloras en relación coa recepción en Minerva:
• Catalogación automática en Minerva das tipoloxías documentais máis comúns.
• Rexistro automático da contía en Minerva.
• Introdución no formulario do procedemento monitorio do dato da conta bancaria do demandante para facilitar aos órganos xudiciais a xestión do requirimento de pago ó demandado.

 Podes consultar tódolos detalles da nova versión v. 01.24.00 na folla de novidades e ver máis información sobre a Sede Xudicial Electrónica na guía dispoñible no seguinte enlace. Nesta nova versión tamén se inclúen melloras orientadas aos cidadáns:
• Simplificación do sistema de autenticación para moverse entre presentación de escrito e "A miña carpeta".
• Recuperación dun borrador desde "A Miña Carpeta" no que incorporara documentación antes de gardalo. • Asistencia técnica guiada e automatizada, para axudalo na resolución das súas consultas. Para calquera dúbida ou aclaración podes contactar co Centro de Servizos a Usuarios no teléfono 981 546 223.

CORPO DE LETRADOS; Convocatoria proceso selectivo


"publicado no BOE"


Vense de publicar no BOE; Orden JUS/1078/2020, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

TPA QUENDA LIBRE: CRITERIOS DE VALORACIÓN DO HISTORIAL PROFESIONAL

 publicado na web do Ministerio de Xustiza

 

Na páxina Web do Ministerio publícase o Acordo do Tribunal Cualificador Único da quenda libre da oposición ao corpo de Tramitación Procesual polo que se dan a coñecer os criterios sobre a valoración de méritos do Historial profesional establecido no Anexo I, I- B da convocatoria de oposicións.

ligazón páxina do Ministerio

EGAP; X Xornada de formación práctica dixital (E-martes)

19 de novembro de 2020


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a X Xornada de formación práctica dixital (E-martes).`

As persoas destinatarias desta actividade son:

O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e dos seus entes instrumentais.

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. 
Data: martes, 1 de decembro de 2020. 

Horario: mañá e tarde. Duración: 6 horas lectivas.

Número de prazas. Persoal empregado público: 16.Cidadanía: 13. 

O número de prazas convocadas vén determinado pola capacidade das aulas adaptada ás medidas de seguridade e hixiene previstas na normativa vixente para a prevención da COVID-19.

Inscrición. 1. A inscrición nesta actividade formativa só se poderá realizar por vía telemática accedendo ao enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

TPA, quenda interna, adxudicación destinos (ámbito GALICIA)

18 de novembro de 2020


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se lles outorgan destinos aos funcionarios do corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza (quenda de promoción interna) que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/404/2019, do 21 de marzo, no ámbito de Galicia.

Os funcionarios do corpo de tramitación procesual e administrativa aos cales se lles outorga destino nesta resolución deberán tomar posesión do seu cargo no correspondente departamento territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo (Xefatura Territorial de Lugo, Servizo de Xustiza, rolda da Muralla, 70, 27071 Lugo) dentro do prazo de vinte días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado (BOE)....

Os funcionarios destinados en virtude desta resolución que opten por continuar en activo no corpo de auxilio xudicial non será necesario que se despracen a tomar posesión ao posto de traballo adxudicado, para o cal abondará con que, dentro do prazo de toma de posesión sinalado no punto primeiro, comuniquen, mediante o formulario que se publica nesta resolución como anexo II, a súa intención de se acolleren á dita opción, a través do correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal....

TPA quenda interna; adxudicación de destinos


"publicado no BOE"

Vense de publicar no BOE; Orden JUS/1069/2020, de 5 de noviembre, por la que se otorga destino a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/404/2019, de 21 de marzo.

Los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se les otorga destino en esta orden, deberán tomar posesión de su cargo ante el responsable del órgano judicial o fiscal de destino dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta orden...

Los funcionarios destinados en virtud de esta Orden y que opten por continuar en activo en el Cuerpo de Auxilio Judicial, no será necesario que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando con que dentro del plazo de toma de posesión señalado en el apartado primero, comuniquen en su caso, a la gerencia territorial correspondiente o al órgano competente de las comunidades autónomas con traspasos recibidos, dicha opción...

Oposicións: Tramitación procesual e administrativa (P.I.): destinos e nomeamentos

17 de novembro de 2020

O Ministerio de Xustiza acaba de comunicar que mañá, 18 de novembro, publicarán as adxudicacións de destinos e nomeamentos de Tramitación (promoción interna)

Reproducimos o correo recibido do Ministerio de Xustiza 

Interinos: comisión paritaria do 12/11/2020

 O pasado xoves, logo de vilo solicitando dende o mes de xullo, tivo lugar a reunión da Comisión Paritaria de Interinos. 

Podedes ler o resumo da reunión na seguinte nota.

TPA, quenda interna; suspensión na adxudicación de destinos

16 de novembro de 2020


O Ministerio de Xustiza ven de comunicar; 
SE PARALIZA HASTA NUEVA ORDEN LA PUBLICACION, EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO Y EN LOS BOLETINES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERIDAS, LA ADJUDICACIÓN DE DESTINOS Y EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE TRAMITACIÓN, TURNO PROMOCION INTERNA, EN LAS OPOSICIONES CONVOCADAS POR ORDEN JUS/404/2019 DE 21 DE MARZO.

Cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas comunicará a su Boletín la paralización de su publicación.

Se ha producido una incidencia en la relación de aprobados de dicho cuerpo, por  lo que, hasta que se solucione la misma no será posible publicar ni los nombramiento ni la adjudicación de destinos.

Se comunicará oportunamente la nueva fecha.

ACCION SOCIAL; importes definitivos


A Direccion Xeral ven de informarnos que na comisión de Acción Social do pasado 04 de novembro, expuxéronse oas importes definitivos das axudas.
Os importes eran incorrectos, os definitivos son os seguintes:

Entre o 33% e o 64%               118,43 euros.
Entre o 65% e o 74%               236,87 euros. 
Do 75% en adiante                  473,75 euros.

TPA OEP 2017-2018, QUENDA INTERNA, OFERTA DE PRAZAS

12 de novembro de 2020

"publicado na web do Ministerio"


TRAMITACIÓN PA, TURNO PROMOCIÓN INTERNA. ADJUDICACIÓN DE DESTINOS.

Orden de 5-11-2020, del Ministerio de Justicia por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (turno promoción interna), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/404/2019 de 21 de marzo, en el ámbito de Península y Baleares. 

Fecha de publicación prevista en el BOE: 17-11-2020.

Documentos asociados

 


CURSOS PREVENCION RISCOS LABORAIS, persoal xulgados provincia de Pontevedra

11 de novembro de 2020


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG;
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2020 pola que se convocan cursos de formación de carácter obrigatorio en prevención de riscos laborais nas tarefas de tipo administrativo, dirixidos ao persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino no partido xudicial de Pontevedra e nos xulgados de primeira instancia e instrución e xulgados de paz da provincia de Pontevedra.

De conformidade co artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e en cumprimento do deber de protección en materia de riscos laborais, «o empresario deberá garantir que cada traballador reciba unha formación teórica e práctica, suficiente e adecuada, en materia preventiva».

Carácter: obrigatorio
Solicitudes: dende o dia seguinte a publicación ata o 18 de novembro mediante formulario de matrícula telemática.
Probas: online nas datas que se establezan.