XESTION QUENDA LIBRE; publicación listaxe aprobados e prazas ofertadas

17 de xuño de 2021


"publicado no BOE"


Vense de publicar no BOE listaxe de persoas aprobadas nas probas selectivas así como as prazas que se ofertan en cada  ámbito.

Orden JUS/607/2021, de 14 de junio, por la que se publica la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.


O prazo para pedir destino son vinte dias hábiles, dende a súa publicación.


"NOVO POSTO DE LIBRE DESIGNACION NA FISCALIA".... A Xunta segue a facer concursos encubertos

16 de xuño de 2021


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG;  Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo 

ORDE do 1 de xuño de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.


Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde. 
Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Código do posto: PR.C99.10.006.15001.002. 
Denominación do posto: secretario/a. Subgrupo: C1-C2. Nivel: 20. 
Complemento específico: 7.701,40 euros. 
Corpo ou escala: xeral/tramit. procesual e adtvo. Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de xustiza). 
Formación específica: 640 para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.). 
Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior. Localidade: A Coruña.

Horario de verán 2021: a cumprir dende o 16 de xuño ao 15 de setembro

15 de xuño de 2021
OPOSICIONS E CONCURSOS; Comunidade de Cataluña. Modificación resolución JUS/1171/2021 concurso específico postos singularizados


"publicado en el BOE"


No día de onte publicouse; Resolución de 26 de mayo de 2021, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la de 20 de abril de 2021, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados de la Oficina Judicial en la provincia de Barcelona. 

Considerando la necesidad de modificar la Resolución JUS/1171/2021, de 20 de abril, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo singularizados de la oficina judicial en la provincia de Barcelona, publicada en el DOGC núm. 8395, de 26 de abril de 2021, y en el BOE núm. 99, de 26 de abril de 2021.

Modificar el anexo 1 de la Resolución señalada...

AXG-CUT pide ao TSXG medidas de reforzo nos xulgados de Vilagarcía

"publicado en prensa"


Alternativas na Xustiza pide al TSXG medidas de refuerzo en los juzgados de Vilagarcía.

El sindicato Alternativas na Xustiza- CUT reclama al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, en la próxima Comisión Mixta, apruebe medidas de refuerzo en los juzgados de Vilagarcía. 

El sindicato, que hace hincapié en la necesidad de una cuarta sala, muestra su preocupación por la saturación de las tres ya existentes. “Os tres están desbordados e o motivo é máis que evidente”, apuntan desde la CUT en el escrito dirigido al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas. 

Oposicións - Xestión acceso libre - relación de prazas ámbito Península-Baleares

11 de xuño de 2021

Orde de 10 de xuño de 2021 do Tribunal Calificador Único, polo que publica a realación de prazs correspondentes ao ámbito de Península e Baleares, que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas probas selectivas para o ingreso no corpo de xestión procesual e administrativa da administración de xustiza, convocado por orden JUS/764/2019, de 10 de xullo. 

Oposicións - Xestión acceso libre - relación de aprobados

10 de xuño de 2021

Acordo de 8 de xuño de 2021 do Tribunal Calificador Único, polo que aproba a relación definitiva de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso, polo sistema de acceso libre, ao corpo de xestión procesual e administrativa da administración de xustiza, convocado por orden JUS/764/2019, de 10 de xullo. 

Información da Mesa Sectorial 8/06/21

9 de xuño de 2021

Na Mesa Sectorial que tivo lugar hoxe e na que se ía negociar a futura bolsa de funcionari@s interin@s, aproveitamos para falar dos seguintes temas: 

OUTROS 

As denuncias nos medios de comunicación presentadas por AXG-CUT dá resultados. A Xunta levará a Comisión Mixta a posibilidade de poñer medidas de reforzo para os Xulgados de Vilagarcía, Cangas, Caldas 

Oposicións - Tramitación acceso libre - relación de aprobados

8 de xuño de 2021

Acordo do Tribunal Calificador Único polo que se publica a relación de aspirantes coa valoración definitiva da fase de concurso, relativa ao proceso selectivo para o Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, turno libre. Tamén se publica a relación de aprobados coa puntuación da fase de oposición, da fase de concurso e a total. 

Oposicións - Xestión acceso libre - valoración definitiva de méritos

Acordo de 4 de xuño de 2021 do Tribunal Calificador Único, polo que aproba a valoración definitiva de méritos da fase de concurso e do coñecemento de linguas oficiais propias das comunidades autónomas e do dereito civil vasco e fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso, polo sistema de acceso libre, ao corpo de xestión procesual e administrativa da administración de xustiza, convocado por orden JUS/764/2019, de 10 de xullo.

Publicada resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

"publicado na Intranet" 

Saiu publicada, con data 07 de xuño a resolución da Dirección Xeal de Xustiza (só accesible dende a Intranet) pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución, relativa á oferta publicada o 01/06/2021

Mesas de negociacións presenciais XA!

2 de xuño de 2021

Alternativas na Xustiza-CUT ven de solicitar á DXX que se retomen as mesas de negociación presenciais trala millora da situación sanitaria en Galicia.

 

Como consecuencia da pandemia da Covid-19 foron moitos os cambios nas nosas vidas e hábitos diarios; o mesmo aconteceu na vida profesional. Desde ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT consideramos que tralos meses de confinamento, utilización das máscaras, distancias sociais.... XA É HORA DE IR POUCO A POUCO VOLTANDO Á NORMALIDADE.

O propio presidente da Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijoo constantemente nos medios de comunicación apela á volta á normalidade o máis axiña posible, chegando a afirmar que En julio o agosto empezaremos otra vez a poner cara a todas las personas

Alternativas na Xustiza-CUT pide reforzar os xulgados de Primeira Instancia de Vigo

Personal Judicial urge al refuerzo de civil ante el colapso

(Atlántico Diario)

El sindicato judicial Alternativas na Xustiza urgió ayer que se tome de una vez por todas la decisión de trasladar el refuerzo de Social a Primera Instancia, ya que el primero finalizará en las próximas semanas. 

El colectivo llevó a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza la petición y decidió estudiar dicha posibilidad, pero habría que esperar a la finalización del refuerzo en los juzgados de lo Social. A pocos días de terminar dicho refuerzo y “teniendo en cuenta los números que incluso en la memoria del alto tribunal gallego dejan clara la situación real que se está viviendo en Primera Instancia, entendemos que es el momento de que el TSXG, a través del Decanato de los juzgados de Vigo, tome la decisión de trasladar el refuerzo”. 

AXG-CUT reclama o pago dos trienios dos substitutos no corpo superior

27 de maio de 2021


AXG-CUT ven de presentar escrito reclamando o pago dos trienios dos substitutos no corpo superior.
ACCION SOCIAL; Convocatoria e criterios de repartición


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade da convocatoria e dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán solicitar as axudas os funcionarios de carreira e interinos dos seguintes corpos ao servizo da Administración de xustiza: médicos forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial.
O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

A contía da axuda calcúlase do seguinte modo, tendo en conta o grao de discapacidade:

– Do 33 % ao 64 %: 300 €. 
– Do 65 % ao 74 %: 600 €. 
– Do 75 % en diante: 1.200 €.

TEXU; Taboleiro Edictal Xudicial Único

26 de maio de 2021


"publicado na intranet"


TEXU | Taboleiro Edictal Xudicial Único 

O sistema automatizado de publicación edictal está operativo dende o 25 de maio de 2021 para o envío dos documentos que deban ser publicados a partir do 1 de xuño, podendo os/as usuarios/as acceder ao sistema dende a ligazón extranet.boe.es/teju/. 

A publicación electrónica estará integrada no Boletín Oficial del Estado. Os órganos xudiciais contarán cun sistema automatizado de remisión e xestión de edictos de xeito tal que, baixo o control e a responsabilidade das/os letradas/os da Administración de xustiza, insten á inserción dos correspondentes actos procesuais no taboleiro. 

Consulta a información no BOE. Ademais, dispós dun espazo coa información relevante sobre o TEXU premendo na seguinte ligazón.

EGAP; xornadas de práctica dixital E-martes


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2021 pola que se convocan, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, as xornadas de formación práctica dixital (E-martes) sobre o Rexistro electrónico na Xunta de Galicia.

Os E-martes teñen como finalidade proporcionar formación práctica presencial ao persoal empregado público da Administración autonómica galega e á cidadanía nas transformacións tecnolóxicas, organizativas e lexislativas derivadas da Administración electrónica.

As persoas destinatarias destas actividades son:
O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e dos seus entes instrumentais. Neste grupo de persoas destinatarias priorizarase a inscrición daquelas persoas solicitantes que poidan xustificar debidamente que as súas funcións están directamente relacionadas coa materia impartida. 

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Datas: os martes 1 e 15 de xuño de 2021.
Horario: mañá e tarde. 
Duración: 6 horas lectivas cada xornada.

Persoal empregado público: 16 prazas.

Inscrición. 1. A inscrición nestas actividades formativas só poderá realizarse por vía telemática accedendo ao enderezo https://egap.xunta.gal/matricula. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez se complete correctamente o proceso de matriculación.

Negociación bolsa funcionari@s interin@s Galicia

25 de maio de 2021


No día de onte tivo lugar a Mesa Sectorial de Interinos.


PROGRAMA ANUAL DE VACACIONS 2021

20 de maio de 2021

"publicado na intranet"


Programa anual de vacacións 2021

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2021 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia. 
 
Pode consultar o programa na seguinte ligazón.

MUXEXU; Programa de Vacinación, información das CC.AA.

18 de maio de 2021

"publicado na páxina da Muxexu"


GALICIA (Pulse en el siguiente enlace ) Vea aquí una nota de prensa oficial con novedades sobre

campaña de vacunación a mayores de 80 años. Así mismo, entre en este enlace para ver nota de prensa sobre reanudación de vacunación con AstraZeneca y extensión a personas de hasta 65 años.Se ha anunciado el 5 de abril que a partir del 6 de abril se aborda el grupo de personas nacidas entre 1942 y 1946. 
 
Los datos de los mutualistas fueron remitidos por primera vez el 12 de febrero, con diversas actualizaciones posteriores. El avance de la vacunación de personas mayores es desigual según zonas, esperen su cita, por favor.