Estrutura e organización da oficina fiscal en Galicia e da Unidade de Apoio á Fiscalía Superior

30 de setembro de 2014

Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 186, de 30 de setembro do 2014, publícase o Decreto 124/2014, do 11 de setembro, polo que se determina a estrutura e a organización da oficina fiscal en Galicia e da Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

LigazónTexto

Artigo 4. Organización da oficina fiscal en Galicia

1. Consonte o establecido no Estatuto orgánico do Ministerio Fiscal, a oficina fiscal en Galicia organízase en:

a) Fiscalía Superior da Comunidade Autónoma de Galicia, con sede na cidade da Coruña.

b) Fiscalías provinciais, con sede nas respectivas cidades capital de provincia: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

c) Fiscalías de área: nas cidades de Ferrol e Santiago, dependendo da Fiscalía Provincial da Coruña; e na cidade de Vigo, dependendo da Fiscalía Provincial de Pontevedra.

d) Seccións territoriais das fiscalías provinciais: en Monforte de Lemos e Mondoñedo, dependentes da Fiscalía Provincial de Lugo; en Verín, dependente da Fiscalía Provincial de Ourense; e en Cambados, dependente da Fiscalía Provincial de Pontevedra.

Artigo 5. Estrutura das oficinas fiscais

A estrutura das oficinas fiscais organízase arredor dun modelo flexible, de acordo co cal, e dependendo do seu tamaño e características, poderán existir as seguintes áreas funcionais:

a) Área de apoio á xefatura.

Área que, en estreita colaboración co/a fiscal xefe, asume competencias de asistencia aos labores de dirección, coordinación e asignación de servizos, así como de consolidación de información estatística e de xestión para a mellora da oficina fiscal.

De igual xeito, desenvolverá calquera outra función análoga que lle sexa encomendada polo/a fiscal xefe, así como as demais previstas na normativa de aplicación.

b) Área de apoio ás dilixencias de investigación e dilixencias procesuais.

Área que, en estreita colaboración cos/as fiscais, asume labores de tramitación e apoio procesual nas actuacións derivadas da actividade fiscal, de acordo cos procedementos establecidos.

De igual xeito, desenvolverá calquera outra función análoga que lle sexa encomendada polo/a fiscal xefe, así como as demais previstas na normativa de aplicación.

Atendendo á dimensión de cada oficina de Fiscalía, a área de apoio ás dilixencias de investigación e dilixencias procesuais poderá estruturarse en áreas funcionais de segundo nivel.

c) Área de soporte xeral.

Área que, baixo os criterios establecidos polo/a coordinador/a da oficina fiscal, e polo/a responsable de control de rexistro, se for o caso, centraliza as tarefas de rexistro informático e canaliza a actividade entre os seus destinatarios. Esta área tamén será a encargada de garantir a localización dos expedientes e de que estes conten coa información necesaria, e correspóndelle, ademais, a correcta atención á cidadanía, vítimas e profesionais.

De igual xeito, desenvolverá calquera outra función análoga que lle sexa encomendada polo/a fiscal xefe, así como as demais previstas na normativa de aplicación.

- - - -

Disposición adicional única. Ordenación do persoal

1. A ordenación do persoal dos corpos xerais da Administración de xustiza que preste servizos nas distintas oficinas fiscais da Comunidade Autónoma de Galicia realizarase a través das correspondentes relacións de postos de traballo.

2. As relacións de postos de traballo serán públicas e o proceso de acoplamento do persoal realizarase de acordo co previsto na disposición transitoria cuarta da Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, de modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, conforme a redacción dada pola Lei orgánica 1/2009, do 3 de novembro.

Disposición transitoria primeira. Desenvolvemento da estrutura organizativa da nova oficina fiscal

A estrutura organizativa prevista neste decreto implantarase de forma progresiva segundo o permitan as dispoñibilidades orzamentarias.

Disposición transitoria segunda. Dotación de persoal

Á medida que o permitan as dispoñibilidades orzamentarias, incrementarase a dotación de persoal funcionario ata alcanzar a proporción dun funcionario por fiscal que establece o Ministerio Fiscal.

Disposición derradeira primeira. Entrada en funcionamento da nova oficina fiscal

A data de entrada en funcionamento da nova estrutura de oficina fiscal prevista neste decreto fixarase por resolución da persoa titular da dirección xeral competente en materia de xustiza, unha vez que sexan aprobadas definitivamente as relacións de postos de traballo e que finalice o proceso de acoplamento do persoal.

Disposición derradeira segunda. Habilitación

Autorízase a persoa titular da consellería competente en materia de xustiza para adoptar cantas disposicións sexan necesarias para a execución e desenvolvemento deste decreto.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.