Artigos de opinión: A privatización do Rexistro Civil

29 de decembro de 2014


No xornal dixital La Ley publícanse hoxe dous artigos que reflicten dúas posturas sobre a "entrega" do Rexistro Civil aos rexistradores da propiedade, unha a favor e a outra, en contra.

No artigo de Jesús Seoane Cacharrón, secretario xudicial, titulado "La privatización del Registro Civil a favor de los registradores mercantiles va hacia un callejón sin salida", arguméntase que El Registro Civil só pode encomendarse a funcionarios da Administración do Estado para garantir o dereito dos cidadáns á intimidade das persoas por esixencia dos arts. 10.1 e 18.1 CE, en harmonía co Dereito Comunitario e a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, debendo manterse no ámbito xudicial en garantía daquel dereito ao abeiro do art.º 117.4 do texto constitucional.

Ligazón ao artigo


Por contra, Francisco Javier Gómez Gálligo, director xeral dos Rexistros e do Notariado, no seu artigo "La Reforma del Registro Civil en España", considera que o proxecto de Lei CORA de Medidas de Reforma na Administración de Xustiza vai atribuír os rexistros civís aos rexistradores da propiedade e mercantís, coa colaboración de notarios e xulgados de paz. Isto vai garantir a eficiencia do Rexistro Civil, a súa dixitalización e modernidade, superando o atraso actualmente existente. Non cabe falar de privatización dado o carácter de funcionarios públicos dos rexistradores e a súa dependencia funcional respecto do Ministerio de Xustiza.

Ligazón ao artigo