Texto completo das alegacións de AXG-CUT, ao borrador da orde sobre selección e nomeamento de interinos

24 de xaneiro de 2017

Con carácter previo a efectuar as alegacións, queremos manifestar que as mesmas se basean en cinco principios ou valores fundamentais.

O primeiro deles, transparencia. Solicitamos poder realizar un control exhaustivo de todos os nomeamentos de funcionarios interinos, (solicitudes, data e hora de entrada…), non só dos urxentes, senón da totalidade, co fin de evitar que se repitan situacións como a ocorrida hai uns días, co xulgado mixto do Barco de Valdeorras.


O segundo, a antigüidade. Consideramos de especial importancia e dada a temática existente nos xulgados, que estean dotados de persoal debidamente cualificado. Por iso, defendemos que a antigüidade é un valor que non se pode perder.

Terceiro, recoñecemento ao esforzo. Débese recoñecer o esforzo daquelas persoas que aproban os exames de oposicións. Por outra banda, ninguén pode negar, que adquiren os coñecementos necesarios para desenvolver o traballo diario nunha administración coma a de Xustiza, que pola súa temática, require unha determinada especialización.

Cuarto, principio de non discriminación, (igualdade). Ao longo de todo o texto, defendemos que os funcionarios interinos teñen os mesmos dereitos e obrigas que os titulares, salvo a fixeza no posto. Por tal motivo, estamos en total desacordo con que aos funcionarios interinos lles impoñan tres vías diferentes de sanción.

Quinto, coñecemento do galego. Entendemos que o galego debe ser valorado moi por encima, pois estamos nunha comunidade histórica onde o idioma debe ser un sinal de identidade.


ALEGACIÓNS DE ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT AO BORRADOR DA ORDE sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza de Galicia

Art. 5.2 ENGADIR: establecer algún tipo de imposición ou medida por parte da DXX que garanta o cumprimento de que as comisións paritarias provinciais reúnanse polo menos unha vez ao mes. (Actualmente, salvo a provincia de Pontevedra, non se cumpre en ningunha das restantes).

Art. 6.6 Notificación ao interesado mediante correo electrónico ou whatssap da súa exclusión como integrante da bolsa de traballo, e garantindo así a cobertura da praza libre polo correspondente da lista de reserva. En consecuencia a persoa da lista de baremados subiría á de reserva. O máis importante, con isto conseguimos inmediatez e dinamismo na bolsa de traballo.

Non se pode permitir o que ocorreu e aínda ocorre na bolsa actual. Que moitos traballadores que quedan na bolsa de reserva non podan subir á bolsa de traballo por culpa de que os expedientes de expulsión tarden dous anos en resolverse.

Art. 7.1 Esiximos que se especifiquen as porcentaxes correspondentes ás listas de traballo e reserva, entendendo que as que constan na anterior hai que sumarlle as prazas que se van consolidar este ano no concurso de traslados.

Art. 7.3 ENGADIR, en canto á prórroga das bolsas, PREVIA CONSULTA DA COMISION PARITARIA e coa obriga de iniciar a negociación con carácter inmediato á prorroga das bolsas.

De non recoller está alegación quedaría o albur da Administración a negociación da mesma.

Art. 7.4 A redacción con respecto a colocación na bolsa de traballo dos que aproben todos os exames non está clara. Solicitamos que apareza a redacción do texto actual.

Art 8.1

h) eliminar por falta grave e aclarar porqué no últimos tres anos (pediuse na Mesa Aclaración).

i) como se pode ver mais adiante, solicitamos eliminación deste apartado, toda vez que ao longo do noso escrito de alegacións defendemos, como non pode ser doutro xeito, que os funcionarios interinos teñen os mesmos dereitos e obrigas que os funcionarios titulares, salvo a fixeza no posto. Por tanto non poden ter dobre vía de sanción.

Engadir k) “ter sido condenado por delito doloso a penas privativas de liberdade maiores de tres anos, a non ser que obtivese a cancelación dos antecedentes penais ou a rehabilitación”.

Art. 8.2 Solicitamos que se tomen as medidas oportunas pola DXX para facer efectivo a adaptación do posto da persoa discapacitada, ademais da obrigación de comunicalo previamente ao Letrado/a da Administración de Xustiza. Protocolo de actuación.

Art. 9.1 Especificar a titulación concreta esixible para cada corpo.

Art. 9.3 Onde di “Así mesmo, considerase acreditada esta experiencia para aquelas persoas que superaron probas sobre ou procesador de tratamento informatizado de textos en procesos selectivos para ou ingreso nas administracións públicas nos últimos tres anos, SOLICITAMOS ELIMINAR “NOS ULTIMOS TRES ANOS”, porque da mesma maneira de que non se acota o prazo para acreditalo mediante certificación ou diploma, tampouco se debe facer coa superación das probas mediante procesador de tratamento informatizado.

Art. 10.

1º probas de acceso

a) Superación de exercicios dás ultimas oposicións realizadas para ou corpo a que se opta.

Para tramitación procesual e auxilio: 6 puntos por cada exercicio, puntuación máxima 12.

Para corpo de xestión: 4 puntos polo primeiro exercicio, 4 polo segundo e 5 polo terceiro. Puntuación máxima 13

Para todos os corpos: 3,5 por cada exercicio, máximo 7.

b) Superación de exercicios doutras oposicións de xustiza

Por calquera exercicio superado dende o ano 2006 nas tres ultimas oposición dos distintos corpos da administración de xustiza, excepto se xa se valorou conforme o disposto na anterior letra a): 2 puntos cunha puntuación máxima de 6 ptos.

2º tempo de servizos prestados

Que se compute a antigüidade dende o ano 1992, data en que apareceron as primeiras listas oficiais de interinos e polo tanto legais (Non vale utilizar coma argumento que non existen rexistros nas Delegacións pois serán os propios traballadores os que aporten as pertinentes certificacións de tomas de posesión e ceses).

ELEVAR a puntuación máxima deste epígrafe: 30 puntos

Para AXG-CUT a experiencia na Administración é vital debido a dificultade da temática da mesma. Coa puntuación actual se despreza de maneira sangrante a todos aqueles traballadores que levan anos exercendo o servizo público de maneira eficiente e sobre todo para o servizo público é un VALOR QUE NON SE PODE OBVIAR. A bolsa debe estar formada por funcionarios interinos que teñan unha experiencia que permita a especialización da mesma.

Se temos en conta que a licenciatura, segundo a proposta da Administración sube un 60% con respecto a bolsa anterior a antigüidade tería que subir outro 60%, é dicir ata os 43 puntos aproximadamente.

Non ten sentido limitar tanto a valoración da antigüidade cando toda ela se utiliza para cobrar os trienios, para a xubilación, as invalideces.

Por último, dicir que non valorar con 30 puntos polo menos a antigüidade deixaría ás claras a intención que ten a Administración de deixar fora aos traballadores con experiencia cunha única intención aforrar en trienios e discriminar aos traballadores

3º coñecemento dá lingua galega.
Alternativas na Xustiza-CUT entende que o galego debe ser valorado moi por encima pois estamos nunha comunidade histórica onde o idioma debe ser un sinal de identidade, sobre todo se temos en conta que moitos dos administrados falan galego e todos os documentos están en galego.

Por iso propoñemos os mesmos puntos que se dan nos concursos de traslado e nas oposicións.

Certificado celga 4 ou equivalente: 4 puntos

Curso de linguaxe xuridica de nivel medio: 8 puntos

Curso de linguaxe xuridica superior: 12 puntos.

Puntuación máxima: 12 puntos.

4º cursos de formación continua relacionados coa Administración Xustiza
A Dirección Xeral de Xustiza debe poñer no texto cales van ser os baremos, que tipos de cursos se van valorar, canto se destina a informática e canto a formación continua, etc.

No borrador non queda nada definido o que impide facer alegacións.

5º Titulación académica

a) Licenciatura ou grao en dereito: 4 puntos

b) Por estar en posesión de títulos universitarios oficiais de: 1 punto

Puntuación máxima: 7 puntos.

5.3 CAMBIAR “De continuar o empate, terase en conta a puntuación obtida no primeiro exercicio dás ultimas oposición realizadas” Pola seguinte expresión “De continuar o empate, terase en conta a puntuación obtida nos exercicios dás ultimas oposición realizadas”

Art. 11.3 ENGADIR que a persoa que se atopa traballando no mesmo momento que se abra a nova bolsa, e cando aquela cese, a Administración colóquea no número de orde que lle corresponda por baremación. Hai que ter en conta que é a única vez que pode facer uso deste dereito.

Art 12.6 Se un aspirante despois da publicación atópase en varias bolsas, ou en varias provincias da mesma bolsa, deberá seleccionar aquela en que desexa quedar. Se non o fai, DÉBESE ENGADIR QUE: a administración incluirao naquela bolsa que teña mellor puntuación.

Que non exerza a súa preferencia de elixir en absoluto pode significar a expulsión da bolsa.

Art. 13 Solicitamos elimínese o texto íntegro de devandito articulado, por unha razón ou argumento moi básico. Os funcionarios interinos teñen os mesmos dereitos e obrigacións que os funcionarios titulares, salvo a fixeza no posto.

Para AXG-CUT os funcionarios interinos teñen os mesmos dereitos e obrigas que os funcionarios titulares salvo a fixeza no posto, tal e como recolle o art. 489.2 da LOPX.

Tamén adiantamos que de non sair do texto este artigo recorreremos ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia esta norma.

Art 15. As OOSS terán acceso a aplicación na que constará a data e a hora da petición do interinos a través do OPAX.

Para poder facer un control efectivo das peticións, da orde de entrada das mesmas e dos nomeamentos é imprescindible ter coñecemento a través do OPAX de toda esa información.

Art. 16.2

b) solicitamos que na nova redacción do artigo recóllase que pode exercer o dereito de renuncia por maternidade dende o primeiro día. Non entendemos porque se limita a partir do quinto mes. Se coarta ou limita o uso dun dereito fundamental ademais existe lexislación de sobra que así o avala.

f) este dereito de SUSPENSIÓN TEMPORAL débese establecer sen límite ou cando menos, amplialo a máis ocasións. Tendo en conta a situación de precariedade laboral, ninguén se pode permitir o luxo de estar incluído nunha bolsa de traballo a espera de ser chamado e renunciar a unha oferta laboral, si é o caso, tanto na privada como na pública.

Outro motivo para xustificar a nosa petición de que non exista límite na peticións de suspensións temporais está en que os funcionarios interinos que están nas bolsas de Secretarios, Maxistrados e Fiscais e na de Xestores, Tramitadores e Auxilios poden solicitar a suspensión na bolsa de Xestores, Tramitadores e Auxilios as veces que lles de a gana e sen embargo os Xestores, Tramitadores e Auxilios só poden unha vez a Suspensión Temporal.

- Para o caso de que se amplie a máis de dúas ocasións ou sen límite, cando deixe de estar en suspensión temporal pola realización de actividade profesional noutro sector (público ou privado), se acumulou máis de 180 días entre o traballado e o que traballou con anterioridade na bolsa de interinos, aplíqueselle a mesma regra que ao resto, é dicir iría ao final da bolsa correspondente.

ENGADIR: Se unha quinta parte polo menos dos integrantes da bolsa de traballo están en suspensión por realizar actividade noutro sector, público ou privado, buscar unha fórmula para que suban da bolsa de reserva e dar opción a traballar, sempre supeditado a que cando os cesen, volven baixar á bolsa de reserva.

Os efectos da suspensión produciranse dende o quinto día. En moitas ocasións resulta imposible saber con dez días de antelación, a circunstancia que obriga ao funcionario interino a solicitar a suspensión temporal. Por tanto entendemos que se debe REDUCIR de dez a cinco días.

Art. 17.3 ELIMINAR toda mención que se fai ás prolongacións de xornada, porque o que se está negociando é orde de interinos. Nada ten que ver aquí as prolongacións de xornada. De igual maneira non entendemos porque aparece a obriga de realizar cuarenta horas semanais, cando a xornada de verán é menor que a de inverno. Pero como dixemos este non é o escenario para discutilo ou negocialo.

Art. 17.4 CUANTIFICAR por parte da administración o termo de longa duración. Por outra banda solicitamos ELIMINAR a expresión “como norma xeral”

Art. 18.1 A administración terá tamén a obrigación de comunicalo, a través do OPAX, ás organizacións sindicais. Desa forma poderemos ter un control real das peticións de funcionarios interinos por parte dos Letrados de Xustiza, ademais da orde de preferencia. En definitiva, o que queremos é transparencia.

Os Sindicatos temos que ter toda a información con respecto os chamamentos a través do OPAX

Art. 18.2 AXG-CUT solicita a eliminación do 18.2. O artigo así recollido é un COLADEIRO para arbitrariedades da Administración.

Para AXG-CUT todos os chamamentos de interinos deben facerse de oficio por parte da Administración. Non entendemos o motivo de deixar a posibilidade de nomear persoal por parte da Administración cando non o solicitou o Responsable do órgano e sen embargo outras veces utilizar o argumento de que o Responsable non o solicitou para non nomear o interino. DEBE SER A ADMINISTRACIÓN QUEN NOMEE DE OFICIO AOS INTERINOS. NON EN MANS DOS RESPONSABLES

Art. 19.4 Na Mesa e nestas alegacións solicitamos significado da expresión “Tamén se poderá nomear provisionalmente persoal de reforzo entrementres se tramita o proceso de aumento do persoal dun órgano” para poder facer as alegacións pertinentes.

Art. 19. Apartados 6 e 7 Para ambos apartados, as organizacións sindicais deberán ter acceso á devandita información. Motivo, transparencia no proceso.

Art. 20.1

a) Non eliminar cada mención que aparece na actual Orde de Interinos e que por certo a Dirección Xeral de Xustiza incumpre reiteradamente. Por tanto deberá aparecer no texto CADA MÉRCORES. Tamén debe adaptarse o programa informático para que os nomes dos seleccionados saia por posición na bolsa e non por orde alfabético, xa que da lugar a equivocacións.

b) Mais do mesmo. Deberá aparecer no texto CADA LUNS.

No primeiro parágrafo, aclarando “(establecendo entre as citadas prazas”…)

Art. 20.4

c) Que se estableza a obrigación de presentar unha soa vez o certificado médico que acredite que non padece defecto físico ou enfermidade psíquica ou física que incapacite para o desempeño. E non solicitalo cada vez que é chamada a persoa para traballar. Se xa consta acreditado, para que pedilo cada vez que se realiza un chamamento diferente. En este mesmo apartado, CAMBIAR “que as incapacite para ou desempeño do posto de traballo ao que se opta” pola seguinte expresión “que as incapacite para ou desempeño dás tarefas propias do corpo ao que se opta”.

Art 20.5.

Os chamamentos urxentes debe ser algo absolutamente extraordinario e sempre a supervisión das organizacións sindicais.

Non podemos asumir que se utilicen nomeamentos urxentes, onde non existe un control sobre as prazas ofertadas, o motivo da urxencia, persoas chamadas, contestacións das mesmas, etc.

É moito coincidencia que moitos dos chamamentos urxentes foran un día antes da oferta de prazas de longa duración, liberacións, etc.

Ademais o sistema de urxencia incumpre calquera principio de control por parte da Organicacións Sindicais.

Por último dicir que non entendemos como pode considerar urxente algo a Administración cando é capaz de deixar sen cubrir meses unha praza o pechar xulgados de paz

A Administración no texto debe aclarar e recoller no texto desta orde cales son os criterios obxectivos que seguen para realizar os chamamentos urxentes, e o mecanismo de control a seguir para eles. Os Sindicatos debemos ter coñecemento con anterioridade dos motivos do nomeamento urxente

ADEMAIS SOLICITAMOS SE INTEGRE NO TEXTO A FORMA DE REALIZAR O CHAMAMENTO URXENTE TELEFÓNICO, na seguinte liña. Para verificar este tipo de chamameto deberase de realizar dúas chamadas telefónicas, caso de non contestar á primeira, realizarase a segunda cun intervalo de alomenos unha hora.

Con respecto a este apartado notificar ás organizacións sindicais.

Art. 21.1 ENGADIR, tamén cesarán cando cambie a situación xurídica do titular dun posto desempeñado por un interino e proceda a súa cobertura do dito posto por substitución vertical entre titulares, que será preferente. A praza que quede vacante pola substitución será cuberta por un funcionario interino.

Art. 21.3

b) ENGADIR sempre que haxa coincidencia de ambos funcionarios interinos nun mesmo órgano xudicial. Cando un interino é nomeado para substituír a outro por enfermidade a non existe coincidencia xa que cando un volta o outra marcha. Da igual que leve máis de 18 meses.

Non facer isto sería ilegal pois impediría a un traballador coller baixa laboral.

Art. 21.5

ELIMINAR o apartado B) integro. Os funcionarios interinos aplicaselle o noso réxime disciplinario, e este, diferenza entre faltas leves, graves e moi graves. Non poderá imporse sanción por a comisión dunha falta moi grave e grave, senon en virtud de expediente disciplinario instruído ó efecto. Da mesma maneira, o artigo 14 establece os criterios para a graduación das sancións. Por tanto a sanción da falta grave ou moi grave, non será sempre a separación do servizo (cese).

ELIMINAR o apartado c). O mesmo razoamento establecido no parágrafo anterior. Expediente disciplinario. Tipo de falta cometida e sanción. Veremos no caso concreto, si comporta o cese ou non.

ELIMINAR os apartados D), E), e H)

Art. 22 ELIMINAR INTEGRAMENTE O TEXTO DO DEVANDITO ARTIGO, polo mesmo razoamento que explicamos anteriormente. Mesmos dereitos e obrigacións que o funcionario titular (excepto a fixeza no posto). Desta forma impónselle ao funcionario interino un dobre réxime sancionador.

Art. 24 Mesmo réxime disciplinario que os funcionarios titulares.