MUGEJU: Nova compañía para a asistencia sanitaria no extranxeiro para o ano 2018

28 de decembro de 2017

"publicado na páxina da MUGEJU"

A asistencia sanitaria a mutualistas de Mugeju en desprazamentos temporáis ao extranxeiro por un período inferior ou igual aos 120 días, por destino ou outros motivos non laboráis, durante o ano 2018 (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro), prestaráse na forma e coas condicións establecidas no contrato suscrito coa compañía Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros e reaseguros, S.A. -CASER-

Nº de Póliza: 00001824

Data de efecto e vencimento: dende as 00:00 horas do 01/01/2018 ás 24:00 horas do 31/12/2018.

Teléfono para a prestación de servicios: + 34 910551648