OPE XUSTIZA 2016 PROMOCIÓN INTERNA: listados.

23 de decembro de 2017


Orde JUS/1272/2017, do 13 de decembro, pola que se modifica a Orde JUS/930/2017, do 19 de setembro, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, e a Orde JUS/931/2017, do 25 de setembro, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza para suprimir determinadas Unidades de Colaboración do ámbito de xestión do Ministerio de Xustiza, e se aproban  as listas provisionais de admitidos e excluídos de ambos os procesos selectivos.Prazo de corrección: Quen non emende a exclusión ou non alegue a omisión, en prazo, xustificando o seu dereito para ser admitidos, serán definitivamente excluídos. Unidades de Colaboración do ámbito de xestión do Ministerio de Xustiza: Os aspirantes que elixiron na súa solicitude inicial examinarse en Albacete, examinaranse en Murcia, e os que elixiron examinarse en Cáceres, Ceuta, Melilla e Illes Balears, examinaranse en Madrid-Órganos centrais.