Xestión promoción interna: relación de aprobados en fase oposición.

13 de agosto de 2019


Vense de publicar na páxina web do Ministerio de Xustiza o acordo de data 12 de agosto polo que se fai pública a relación de aprobados na fase de oposición ó Corpo de Xestores no turno de promoción interna.

Contra o devandito acordo os interesados poderán presentar alegacións ante o Tribunal nun prazo de  DEZ DÍAS HÁBILES.

No vindeiro mes de septembro, por Acordo do Tribunal,  abrirse a fase de concurso para a presentación da documentación xustificativa dos méritos alegados.
Ligazón á paxina web.-