Resolución posto de traballo na Fiscalia de A Coruña

4 de outubro de 2019

"Publicado no DOG"Mediante a Orde do 6 de maio de 2019, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 95, do 21 de maio, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei e o artigo 17.4 do citado decreto.