Sentenzas pagas extras

26 de maio de 2014

Non por moito madrugar, amanece máis cedo. 


Alternativas na xustiza galega

Ante as presas dalgúns por cobrar pola “xestión” da solicitude da extensión de efectos das distintas sentenzas que recoñecen o dereito a cobrar a totalidade da paga extra de 2012, queremos aclarar algunhas conceptos que no poden obviarse polos riscos que supoñen:


- Prazo suficientemente longo como para non solicitar a extensión de efectos sen antes terse asesorado suficientemente, xa que a desestimación da solicitude pode supoñer a imposición das custas procesuais.

- O prazo para solicitar a extensión de efectos é dun ano dende a última notificación da sentenza aos que foran parte no proceso.

- De interpoñerse por parte da Xunta de Galicia, cousa moi probable, recurso en interese de lei ou de revisión, este prazo contarase dende a última notificación da resolución que poña fin a este (o prazo aumentaría).

- Para solicitar a extensión de efectos non hai que pagar taxas xudiciais.

- A solicitude da extensión de efectos poderá ser formulada tanto por os funcionarios titulares como interinos que tiveran desempeñado funcións durante a totalidade o parte do período de tempo necesario para devengar o cobro da paga extraordinaria.


É evidente que dende Alternativas na Xustiza tramitaremos a todo aquel que así o solicite a extensión de efectos, pero nunca antes de ter estudada en profundidade a mecánica para evitar posibles imposicións de custas procesuais.No noso blog podes consultar un documento-guía


no que se explica polo miúdo este trámite, intentando dar resposta a todas as posibles dúbidas.