Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

30 de decembro de 2014


Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 249, de 30 de decembro de 2014, publícase a Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015.

Ligazón


Artigo 25. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza

Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2015 e na demais normativa que lle sexa aplicable.

Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias con respecto a este persoal non experimentarán ningún incremento respecto das contías vixentes para o ano 2014.