As nosas propostas. 8. Persoal interino

6 de xuño de 2015
Interinas/os


Actualización anual das bolsas de interinos para avaliar os novos méritos que durante ese período poidan acreditar os integrantes das distintas bolsas.


Libre elección da bolsa de traballo na que ser incluído no caso de que se alcance unha puntuación suficiente para formar parte de máis dunha bolsa.


No cómputo dos 180 días para ir ao final da bolsa, cando se abra unha nova bolsa, non se computarán os servizos prestados na anterior a estes efectos.


Eliminación da normativa reguladora de calquera referencia ao expediente de falta de capacidade, que en non poucas ocasións se utiliza como forma de presiónMáis información...