Concurso específico para a provisión de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia

28 de xullo de 2015No Diario Oficial de Galicia número 141, do 28 de xullo de 2015, publícase a Resolución do 13 de xullo de 2015 pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia.


Ligazón


Texto

Primeira. Requisitos e condicións de participación

1. De acordo co disposto no artigo segundo da Lei orgánica 1/2009, do 3 de novembro, ao se tratar dun proceso de acoplamento, poderá participar exclusivamente, e por unha soa vez, o persoal funcionario do corpo de xestión procesual e administrativa para os postos de coordinador/a da oficina fiscal, e do corpo de xestión e tramitación procesual e administrativa no caso dos postos de responsable de estatística, rexistro e calidade. O persoal funcionario participante deberá atoparse na situación de servizo activo con destino definitivo, ou en calquera outra situación que comporte reserva de posto de traballo, no corpo ou corpos de adscrición da praza solicitada, no municipio onde deben desempeñarse os postos de traballo ofertados.

2. Non poderá participar neste concurso, ao se tratar dun proceso de acoplamento, o persoal funcionario que se atope na situación de excedencia voluntaria sen dereito a reserva de posto de traballo; o que estea suspenso en firme, mentres dure a suspensión; nin o que se atope sancionado con traslado forzoso, para destino na mesma localidade en que se lle impuxo a sanción, ata que transcorran un ou tres anos segundo se trate de falta grave ou moi grave, respectivamente.

3. Con respecto ao tempo mínimo para participar neste concurso específico, consonte o previsto no artigo 49.7 do Real decreto 1451/2005, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza, non rexerá a limitación establecida no artigo 46.1 do dito regulamento.

4. Os requisitos de participación teñen que se cumprir na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes que se establece na base terceira desta convocatoria.

5. O persoal funcionario con discapacidades poderá participar no proceso en igualdade de condicións ca o resto de participantes, sempre que poida desenvolver as funcións do posto de traballo que se pretende prover.

[...]

Terceira. Presentación de solicitudes e documentación

1. As persoas que concursen deberán presentar unha única solicitude, utilizando obrigatoriamente o modelo que figura no anexo IV desta resolución.

2. Poderán solicitar máis dun posto de traballo, sempre que reúnan os requisitos exixidos para o seu desempeño. Neste caso, na solicitude deberán indicar, por orde de preferencia, a denominación dos postos a que optan.

3. O prazo de presentación será de 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

[...]

Cuarta. Fases do concurso e puntuación

1. O concurso rexerase polo baremo e puntuacións establecidos no anexo III desta resolución.

2. O concurso constará de dúas fases:

a) Primeira fase: de comprobación e valoración dos méritos xerais.

b) Segunda fase: de valoración de aptitudes concretas a través de coñecementos, experiencia, titulacións académicas e aqueloutros elementos que garantan a adecuación da persoa aspirante para o desempeño do posto, excluídos os valorados na primeira fase. A valoración dos méritos específicos deberase efectuar mediante a puntuación obtida tras aplicar a media aritmética das outorgadas por cada un dos membros da comisión de valoración; deberá desbotarse para estes efectos a máxima e a mínima concedidas ou, se é o caso, unha das que aparezan repetidas como tales.

[...]

Oitava. Carácter dos destinos adxudicados

1. Os destinos adxudicados como consecuencia da resolución do presente concurso terán a consideración de voluntarios, polo que non xerarán dereito ao aboamento de indemnización por concepto ningún.

2. Os destinos adxudicados serán irrenunciables. Porén, quen obteña un posto de traballo por concurso específico poderá renunciar a este se antes de finalizar o prazo de toma de posesión obtén outro destino mediante convocatoria pública; nese caso, terá a obriga de comunicarllo ao órgano convocante. De incumprir esta obriga de comunicación, deberá tomar posesión no primeiro dos destinos adxudicados.

3. Cando se produza unha desocupación dos postos singularizados obxecto deste concurso que non dea lugar a vacante, a cobertura temporal destes, que se realizará polo procedemento establecido nos números 2 e 3 do artigo sexto da Resolución do 7 de maio de 2008 da Dirección Xeral de Xustiza para a convocatoria das substitucións horizontais, terá en conta, en primeiro lugar, o criterio de preferencia previsto no artigo 74.4 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza e, en segundo lugar, o baremo de puntuación establecido no anexo III da presente convocatoria.

Será requisito indispensable estar en activo no corpo ou corpos aos cales figura adscrita a praza na correspondente relación de postos de traballo.