Modificación da Lei orgánica do Poder Xudicial

22 de xullo de 2015No Boletín Oficial do Estado número 174, do 22 xullo de 2015, publícase a Lei Orgánica 7/2015, do 21 de xullo, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/1985, da 1 de xullo, do Poder Xudicial.

Modifica a Lei Orgánica 2/1989, do 13 de abril, Procesual Militar; da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa; da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil.


Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de octubre de 2015, excepto los apartados uno, dos y cinco de la disposición final tercera, que lo harán al año de su publicación.


Ligazón