RD polo que se regula a Oficina de Recuperación e Xestión de Activos e Orde convoca concurso de traslado para o Corpo de Letrados da Administración de Xustiza

27 de outubro de 2015No Boletín Oficial do Estado número 255, do 24 de outubro de 2015, publicaronse as seguintes resolucións

Oficina de Recuperación e Xestión de Activos

Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.


Orden nombra directora Directora General de la Oficina de Recuperación y Gestión de ActivosConcurso de traslados Letrados da Administración de Xustiza

Orden convoca concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Poderán tomar parte neste concurso os Letrados da Administración de Xustiza que pertenzan ás Categorías Primeira, Segunda e Terceira do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, sempre que reúnan as condicións xerais esixidas e os requisitos determinados nesta convocatoria, na data en que termine o prazo de presentación de solicitudes de participación
Para poder concursar deberá transcorrer un período mínimo de dous anos a contar desde a data da resolución pola que se convocou o concurso de traslado no que obtivo o seu último destino definitivo
Os Letrados da Administración de Xustiza que participen no presente concurso de traslado, cumprimentarán a súa solicitude, con carácter obrigatorio, por medios telemáticos a través do «Asistente de Inscrición», ao que poderán acceder desde o Portal da Administración de Xustiza (acceso «Área Privada-Escritorio de traballo-Aplicación AINO@»), cumprimentando todos os apartados que se lle esixan
Concédese un prazo de dez días naturais a partir do día seguinte á publicación no «BOE», para que os interesados poidan formular as súas peticións con suxeición aos preceptos aludidos. Se o prazo de dez días vencer en día inhábil entenderase prorrogado o vencimiento ao primeiro día hábil seguinte