Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público

31 de outubro de 2015No Boletín Oficial do Estado número 261. do 31 de outubro de 2015, publicouse o Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.


Ligazón