Xurisdición contenciosa. O funcionariado poderá interpoñer recursos, en defensa dos seus dereitos, sen necesidade de asistencia letrada

6 de outubro de 2015No Boletín Oficial do Estado número 239, do 6 de outubro de 2015, publicouse a Lei 42/2015, de 5 de outubro, de reforma da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil, que modifica a Lei reguladora da xurisdición contencioso administrativa no seguinte sentido:


Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que queda redactado del siguiente modo:

«3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.»A lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOE