Mutualidade. Cambio ordinario de entidade médica

23 de decembro de 2015


Cambio ordinario de entidade médicaSOLICITUDE:


- Deberá presentar a solicitude, debidamente cumprimentada e asinada, entre o 1 e 31 de xaneiro do 2016.

- Admitirase un só impreso de solicitude por cambio, dentro do período establecido.

- As solicitudes presentadas antes ou despois do devandito período considéranse fóra de prazo e non poderán ser tramitadas.EFECTOS:


- Fornecerá efectos desde o día 1 de febreiro, do ano 2016

- Afectará tanto ás e os titulares mutualistas como aos beneficiarios e as beneficiarias incluídos/as en MUGEJU. A adscrición á entidade elixida notificarase mediante o documento de acreditación de alta, que lles será expedido no momento en que se realizou o trámite.