Plan de formación para o 2016. Relación de cursos

28 de xaneiro de 2016No Diario Oficial de Galicia número 18, do 28 de xaneiro de 2016, publícase a Resolución do 15 de xaneiro de 2016 pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016.


Ligazón


Cursos da Administración de xustiza
Itinerarios formativos
Civil
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
A custodia compartida nas crises matrimoniais
1
50
17
Teleformación
Modulo I. Execución civil: disposicións xerais
1
50
25
Teleformación
Modulo II. Execución civil: procedemento de constrinximento e trámites posteriores. Especialidades da execución hipotecaria
1
50
25
Teleformación
Modulo III. Procedementos civís: disposicións xerais e modalidades procesuais
1
50
25
Teleformación
Modulo IV. Xurisdición voluntaria
1
50
20
Teleformación
Modulo V. Concursal
1
50
20
Teleformación
Social
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
Módulo I. Lexislación social I
1
50
25
Teleformación
Módulo II. Lexislación social II
1
50
25
Teleformación
Módulo III. A execución no proceso laboral
1
50
25
Teleformación
Contencioso
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
Módulo I. Contencioso I
1
50
25
Teleformación
Módulo II Contencioso II
1
50
25
Teleformación
Penal
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
A prisión provisional como medida cautelar persoal no proceso penal
1
50
30
Teleformación
Modulo I. A actividade dos xulgados de garda: actuacións propias e alleas aos xulgados de instrución
1
50
20
Teleformación
Modulo II. Violencia de xénero e familiar. Tramitación
1
50
30
Teleformación
Modulo III. Execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación
1
50
25
Teleformación
Modulo IV. Actividades procesuais dos xulgados de instrución
1
50
30
Teleformación
Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Libre Office Base)
1
50
50
Teleformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc)
1
50
50
Teleformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer)
1
50
30
Teleformación
O uso das tecnoloxías da información e comunicación na Administración de xustiza (Lei 18/2011)
1
50
25
Teleformación
Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (contorno Windows)
1
50
30
Teleformación
Coñecementos transversais
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
Negociación e traballo en equipo
1
35
25
Mixta
Organización de arquivos xudiciais e expurgo
1
50
25
Teleformación
Medicina forense
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
A práctica da autopsia en casos especiais: autopsia fetal e neonatal, autopsia de cadáveres en avanzado estado de descomposición, autopsia de risco biolóxico
1
30
12
Presencial
Presentación dos informes normalizados de clínica e patoloxía forense na aplicación informática Simelga
1
30
12
Presencial
Portal de idiomas
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
Superior de linguaxe xurídica galega
3
90
75
Teleformación
Superior de linguaxe xurídica galega
2
60
75
Teleformación
Programa de autoformación
Nome do curso
Edicións
Prazas
Horas
Modalidade
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Libre Office Base)
1
50
50
Autoformación
Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (Microsoft Office 2010)
1
50
50
Autoformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Microsoft Office 2010)
1
50
50
Autoformación
Aplicacións informáticas de follas de cálculo (Libre Office Calc)
1
50
50
Autoformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Microsoft Office 2010)
1
50
30
Autoformación
Aplicacións informáticas de tratamento de textos (Libre Office Writer)
1
50
30
Autoformación
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Libre Office Impress)
1
50
30
Autoformación
Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información (Microsoft Office 2010)
1
50
30
Autoformación
As condicións e prazos para a solicitude dos cursos serán obxecto doutra resolución que se publicará próximamente