Convocatoria de postos de libre designación para o corpo de tramitación

18 de febreiro de 2016
No Diario Oficial de Galicia número 33, do 18 de febreiro de 2016, publícase a Orde do 3 de febreiro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.


Ligazón


Texto

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e en uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei,

DISPOÑO:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, os postos de traballo que se indican no anexo I desta orde.

Segundo. Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para os postos de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Edificio Administrativo de San Caetano, 15771 Santiago de Compostela), nas súas xefaturas territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II.

Cuarto. Os/as aspirantes deberán unir á petición un curriculum vitae e xustificar mediante certificación ou copia compulsada os méritos que aleguen.

Quinto. No caso de que resulte seleccionado/a para ocupar o posto de traballo que se anuncia no anexo I desta orde un/unha funcionario/a con destino noutra Administración pública, tramitarase o seu traslado a esta comunidade autónoma conforme o artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, e as demais disposicións concordantes.

Sexto. A resolución desta convocatoria publicarase no Diario Oficial de Galicia e poderase declarar deserto o posto de traballo, se se considera oportuno.

Sétimo. O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días se comporta cambio de residencia. Cando o/a adxudicatario/a do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles, de conformidade co establecido no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, modificado polo Decreto 166/2015, do 14 de novembro.

O prazo posesorio empezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá producir dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou desde a data en que se comunique a resolución do traslado á Comunidade Autónoma, para o caso de funcionarios doutras administracións públicas.

Se a resolución comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberase computar desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñr recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de 2016

1.

Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003.

Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.

Subgrupo: C1-C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 6.083,52.

Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.

Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA, e Administración de xustiza).

Formación específica: 641-para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.).

Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: A Coruña.


2.

Código do posto: PR.C99.10.006.27001.003.

Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.

Subgrupo: C1-C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 6.083,52.

Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.

Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA, e Administración de xustiza).

Formación específica: 641-para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.).

Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: Lugo.


3.

Código do posto: PR.C99.10.006.32001.003.

Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.

Subgrupo: C1-C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 6.083,52.

Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.

Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA, e Administración de xustiza).

Formación específica: 641-para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.).

Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: Ourense.


4.

Código do posto: PR.C99.10.006.36001.003.

Denominación do posto: secretario/a fiscal xefe provincial.

Subgrupo: C1-C2.

Nivel: 20.

Complemento específico: 6.083,52.

Corpo ou escala: xeral/tramitador procesual e administrativo.

Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA, e Administración de xustiza)

Formación específica: 641-para persoal doutra Administración, curso de iniciación de galego (R.I.).

Dependencia: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: Pontevedra.