Instrucións para o aboamento da extra do 2012 ao persoal que nese ano estaba destinado no ámbito non transferido

21 de abril de 2016


No Boletín Oficial do Estado número 96, do 21 de abril de 2016, publicouse a Resolución do 18 de abril de 2016, conxunta das Secretarías de Estado de Orzamentos e Gastos e de Administracións Públicas, pola que se ditan instrucións para a aplicación efectiva, no ámbito do sector público estatal, das previsións da disposición adicional duodécima da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016.


Ligazón permanente