[23/11/2016] - Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

23 de novembro de 2016

Publicada con data 23 de novembro de 2016 a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a sua cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos. (só accesible dende o posto de traballo.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos /ás adxudicatarios/as, sendo comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento


Resolución

Adxudicación substitucións entre titulares_Publicación 10, 11 e 14 de novembro de 2016

Producida a desocupación de diversos postos susceptibles de cobertura mediante substitución entre titulares, e non existindo candidatos/as nas respectivas unidades, ou non sendo posible a súa cobertura por persoal do órgano, procedeuse á publicación das prazas na intranet xudicial durante os días 10, 11 e 14 de novembro.

Logo da revisión das peticións recibidas nesta Dirección Xeral, acórdase a súa resolución coa data de efectos indicada en favor dos/as adxudicatarios/as segundo o anexo adxunto.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, sendo comunicados á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no acordo de substitución, e para a formalización desta incorporación, expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico (servicio.persoal.xustiza@xunta.gal) nesa mesma data.

O goce dos permisos ou vacacións que os adxudicatarios/as teñan autorizados no seu xulgado de orixe, queda supeditado á súa confirmación polo/a superior funcional da unidade de destino.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de reposición ante o director xeral de xustiza no prazo dun mes (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas) ou recurso contencioso-administrativo ante o órgano xudicial competente no prazo de dous meses (Art.14 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
ANEXO

Órgano xudicial da desocupación:

Xdo. Cont.-Adtvo. Núm. 3 A Coruña


Motivo da desocupación:

Vacante

Corpo:

CAX

Adxudicatario/a: ...

Localidade de destino do/a adxudicatario/a:

A Coruña

Corpo:

CAX

Data de inicio da substitución:

28.11.2016


Órgano xudicial da desocupación:

Decanato. Servizo Común de Apoio Vigo


Motivo da desocupación:

Comisión de Servizos

Corpo:

CTPA

Adxudicatario/a: ...

Localidade de destino do/a adxudicatario/a:

Vigo

Corpo:

CTPA

Data de inicio da substitución:

28.11.2016Órgano xudicial da desocupación:

Xdo. 1ª Instancia núm. 13 Vigo


Motivo da desocupación:

Vacante

Corpo:

CXPA

Adxudicatario/a: ...

Localidade de destino do/a adxudicatario/a:

Pontevedra

Corpo:

CTPA

Data de inicio da substitución:

28.11.2016


De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, 13 de Decembro, omítense os datos de carácter persoal dos adxudicatarios