Concurso de traslados. Publicada na DOG e no BOE a resolución definitiva

7 de novembro de 2016

No Diario Oficial de Galicia número 211, do 7 de novembro de 2016, publicouse a Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 25 de abril de 2016.

Ligazón permanente


Cesamento e/ou toma de posesión

Quinto. Para os funcionarios que se encontren en activo, en servizos especiais ou en excedencia voluntaria polo coidado de familiares e non reingresen en ningún dos corpos ou escalas a que se refire o presente concurso, non incluíndose nese punto os funcionarios que se encontren reingresados provisionais, o cesamento deberá efectuarse nas datas que a seguir se indican: para tramitación procesual e administrativa, o 11 de novembro de 2016, venres; para xestión procesual e administrativa e mais para auxilio xudicial, o 15 de novembro de 2016, martes.

Sexto. A toma de posesión do novo destino obtido por concurso producirase, para os funcionarios indicados no punto anterior, nos tres días naturais seguintes ao cesamento se non hai cambio de localidade do funcionario, nos oito días naturais seguintes se implica cambio de localidade dentro da Comunidade Autónoma e nos vinte días naturais se implica cambio de comunidade autónoma, con excepción da Comunidade Autónoma de Canarias, da Comunidade Autónoma de Illes Balears, da cidade de Ceuta e da cidade de Melilla, en que será dun mes, tanto se o posto de traballo nas illas ou nas cidades é o de orixe coma se é o de destino. O prazo posesorio será retribuído pola Administración competente respecto á praza obtida en concurso.

Sétimo. Se a resolución comporta reingreso ao servizo activo á Administración de xustiza nos corpos ou escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa ou de auxilio xudicial, procedente desde as situacións administrativas de excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público, de excedencia voluntaria por interese particular, de excedencia voluntaria por agrupación familiar ou de suspensión de funcións, incluíndose neste punto os funcionarios que se encontren adscritos provisionais, o prazo posesorio será de vinte días naturais e deberase computar desde o día da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Este prazo posesorio non será retribuído.

No caso de que os funcionarios reingresados por medio do presente concurso se encontren adscritos provisionais no corpo onde reingresan ou en activo noutro corpo ou escala da Administración de xustiza e non queiran que se interrompa a súa relación de servizo coa Administración, abondará con que dentro do prazo posesorio de vinte días naturais tomen posesión no novo corpo ou escala, téndoos por cesados no seu antigo destino coa data inmediatamente anterior á da súa posesión na nova praza de reingreso. Para o caso, dada a necesidade de contar co tempo indispensable para efectuar a toma de posesión, poderán solicitar á xefatura territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Servizo de Xustiza), ou ben á xerencia territorial de Xustiza do seu actual destino, un permiso retribuído de dous días naturais se hai cambio de localidade, agás naqueles casos en que haxa que desprazarse a Canarias, ás illas Baleares ou a Ceuta e Melilla, neste suposto, o permiso poderá ser de ata tres días naturais, que deberán gozarse, en calquera caso, dentro do prazo posesorio. A toma de posesión no novo destino efectuarase durante os días de permiso indicados.

A comunidade autónoma competente, ou a xerencia territorial que corresponda, concederalles a excedencia de oficio no corpo ou escala de procedencia se esta se produce nun corpo ou escala ao servizo da Administración de xustiza, en cuxo destino se terán por cesados coa data anterior á da súa posesión nos corpos ou escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa ou de auxilio xudicial, co obxecto de evitar a interrupción na percepción dos seus haberes.

Os funcionarios interinos que actualmente ocupen as prazas que foron adxudicadas cesarán como consecuencia da posesión dos titulares.

Para a formalización dos documentos de cesamento e/ou toma de posesión, os funcionarios deberanse presentar nas sedes de xefaturas territoriais da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nos seguintes enderezos, segundo a provincia onde estea radicado o órgano xudicial en que cesen ou en que obtivesen a praza adxudicada:

• Xefatura Territorial da Coruña.

Servizo de Xustiza. Praza de Luís Seoane, s/n, Edificio Administrativo Monelos, 15008 A Coruña.

• Delegación Territorial de Vigo.

Servizo de Xustiza. Rúa Concepción Arenal, nº 8, 4º andar, 36201 Vigo (Pontevedra).

• Xefatura Territorial de Lugo.

Servizo de Xustiza. Rolda da Muralla, nº 70, 27071 Lugo.

• Xefatura Territorial de Ourense.

Servizo de Xustiza. Paseo da Habana, nº 79, 32004 Ourense.

Oitavo. Para o suposto de que un funcionario reingresado, dos indicados no punto sétimo, tome posesión antes dos días 11 ou 15 de novembro nun órgano xudicial en que estea destinado un funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia por coidado de familiares, ou un funcionario adscrito provisional que deba trasladarse ao obter un posto de traballo no concurso, non se seguirá a orde de cesamento establecida no punto quinto, senón que se deberá actuar da seguinte forma:

a) O funcionario reingresado tomará posesión.

b) O funcionario en activo, en servizos especiais, en excedencia por coidado de familiares ou en adscrición provisional cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, e empezaralle a contar ao primeiro entón o prazo posesorio indicado no punto sexto.

c) Se o funcionario cesado na alínea b) toma posesión nun órgano xudicial ocupado por outro que aínda non cesou, actuarase de igual xeito ca nos puntos a) e b), e así sucesivamente.

Cando tome posesión un funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia voluntaria por coidado de familiares e non cesase aínda un funcionario que deba reingresar ou que estea adscrito provisional, deberase actuar da seguinte forma:

d) O funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia por coidado de familiares tomará posesión.

e) O funcionario que deba reingresar ou que estea en adscrición provisional cesará o mesmo día da toma de posesión do funcionario en activo, en servizos especiais ou en excedencia por coidado de familiares, e empezaralle a contar ao primeiro entón o prazo posesorio indicado no punto sétimo.

f) Se o funcionario cesado na alínea e) toma posesión nun órgano xudicial ocupado por outro que aínda non cesou, actuarase de igual xeito ca nos puntos d) e e), e así sucesivamente.MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos
 • Orden JUS/1750/2016, de 18 de octubre, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos
 • Orden de 18 de octubre de 2016, del Departamento de Administración Pública y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Destinos
 • Orden PRE/69/2016, de 18 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden PRE/23/2016, de 25 de abril.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Justicia e Interior, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNITAT VALENCIANA

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Justicia e Interior, del Departamento de Presidencia, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.


COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Destinos
 • Resolución 209/2016, de 18 de octubre, de la Dirección General de Justicia, del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución 77/2016, de 25 de abril.


COMUNIDAD DE MADRID

Destinos
 • Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Justicia y Seguridad, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 25 de abril de 2016.