A ignorancia é moi atrevida, ou favor con favor se paga?

28 de marzo de 2017

Nestes días ALGUNHAS ORGANIZACIÓNS QUE DEBERÍAN ESTAR INFORMADAS, POIS FORMA PARTE DO SEU TRABALLO, MANIFESTARON EN PRENSA QUE O REXISTRO CIVIL continuará sendo gratuíto coa entrada en vigor da Lei 20/2011, tachando “de bulo o que afirme o contrario”.

Se non fose tan grave o asunto, mesmo nos “reiriamos” á cara desta tontería. Para aclaralo imos utilizar os artigos da lei onde vén recollida a obrigación de pagar por certos trámites e os custos:

-Cando por iniciar un expediente de nacionalidade española por residencia NON SE PAGABA UN SÓ EURO, coa reforma imponse O PAGO DUNHA TAXA INICIAL DE 100 €. (A lei 19/2015 do 13 de xullo na súa Disposición final sétima, punto 4 establece, "... O procedemento ao que se refire este artigo estará suxeito ao pago dunha taxa de 100 euros...")

-Cando para acreditar a integración na sociedade española NON SE PAGABA NADA, pois devandito trámite facíase nas oficinas dos Rexistros Civís (presentación de vida laboral, cursos de formación, escolarización dos fillos, etc...), agora obrígase ao solicitante para realizar dous exames, unha proba de coñecementos constitucionais e socioculturais e outra para a obtención do diploma de Español, CUXA CONTÍA ASCENDE A 85 € E 124 € RESPECTIVAMENTE. (www.examenes.cervantes.es)

-Cando dispoñemos en Galicia de 317 Rexistros Civís (oficinas principais e delegadas), co novo texto esixirase ter soamente UNHA OFICINA por cada Comunidade Autónoma, o que indubidablemente supoñerá unha redución drástica no número de oficinas, e todo aquilo que se realizaba de maneira presencial e GRATUÍTA, coa reforma terase que realizar a través de Xestores Administrativos que asinasen convenios co Ministerio de Xustiza, PREVIO PAGO.

-Cando os Rexistros Civís teñen competencia exclusiva para celebrar os expedientes matrimoniais civís de maneira GRATUÍTA, a partir do 30 de xuño deste ano, tamén o farán os Notarios PREVIO PAGO. (Lei 15/2015, de 2 de xullo, de Xurisdicción Voluntaria Disposición final primeira.).

-Cando agora solicítase unha FE DE VIDA E ESTADO nos Rexistros Civís GRATUITAMENTE, co novo texto (desaparecen Rexistros Civís e todos os Rexistros Delegados) terase que realizar o trámite no Notario PREVIO PAGO. (Artigo 4.1 do CONVENIO RELATIVO Á EXPEDICIÓN DUN CERTIFICADO DE VIDA «BOE núm. 194/2004, do 12 de Agosto de 2004», as Autoridades competentes para expedir o certificado de vida son: a) Os Notarios. b) Os Xuíces e Cónsules encargados do Rexistro Civil do domicilio do interesado)

-Co peche de oficinas, perda de competencias rexistrais nos Xulgados de Paz, e a implantación do folio único rexistral, os libros non dixitalizados (lembremos en todos os R.C, os libros de 1870 ata 1950, e en moitos R.C desde 1870 ata 2010) serán trasladados e almacenados de maneira centralizada. Pois ben, as expedicións de certificacións antes GRATUÍTAS agora teranse que pedir a través de Xestores administrativos PREVIO PAGO.

-Coa perda de competencias rexistrais por parte dos Xulgados de Paz, afástase o Rexistro civil do cidadán. O que antes NON SUPOÑÍA GASTO, agora provocará DESPRAZAMENTOS E GASTOS INNECESARIOS, sobre todo para realizar aqueles actos rexistrais que a Lei obriga que sexan presenciais (xuras de nacionalidade, recoñecemento de filiación, cambio de nome, etc...). Neste punto, debemos ter en conta ademais, as distancias kilómetricas que terán que realizar os cidadáns, o mal estado das estradas e a mala comunicación que existe, debido ao lamentable servizo público de transporte que une as zonas rurais e as cidades.

Para “mentir” en algo tan importante como a privatización do Rexistro civil só pode deberse a ter que DEVOLVER FAVORES Á XUNTA DE GALICIA, tendo en conta que, ter ex liberados, candidatos ás eleccións sindicais e compañeiros de academia de oposicións en altos cargos dá actual Xunta de Galicia, por unha banda permite “privilexios de información” pero tamén obrigacións como neste caso, negar a privatización do rexistro civil.