ULTIMA HORA- presentación instancias quenda libre OEP 2016

6 de decembro de 2017

"Publicado na página web do Minsterio"

INFORMACIÓN SOBRE XERACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Os aspirantes que ao xerar a súa solicitude detectasen calquera erro ou defecto, poderán alegar e/ou documentar devandito erro ou defecto, por vía presencial sen necesidade de presentar outra solicitude, ata a finalización do prazo de presentación das mesmas, e deberán comprobar os seus datos na lista provisional de admitidos ou excluídos. 

Aqueles aspirantes que por razóns técnicas lles imposible xerar e presentar a instancia telemáticamente, poderán realizar a presentación por vía presencial, xustificando o motivo que lle imposibilitou a presentación telemática, de acordo co establecido na base 5.3. 

En ambos os casos, a documentación dirixirase á Unidade EA0010560-Procesos Selectivos Administración de Xustiza Oficina Ou00011588-Medios Persoais. Procesos Selectivos Xustiza.