Permisos por asistencia aos exames XPA/TPA quenda interna

12 de xaneiro de 2018

Por asistencia aos exames de TPA/XPA - quenda interna os días 20 e 21 de xaneiro, os funcionari@s terán dereito a un PERMISO "cuxa duración será polos días da súa realización, incluíndose os necesarios para realizar a viaxe, cando o exame e as demais probas se realicen fóra da CCAA de Galicia".

Artigo 5º.-Permiso para concorrer a exames finais e demais probas definitivas de aptitude. 

Para concorrer a exames finais, a probas selectivas para o ingreso nas administracións públicas ou a realización de probas definitivas de aptitude en centros oficiais, os/as funcionarios/ as gozarán dun permiso de acordo co seguinte réxime: 

a) A súa duración será polos días da súa realización, incluíndose os necesarios para realizar a viaxe cando o exame e demais probas realícense fose da Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Sen prexuízo da documentación que poida esixirse, deberase xustificar a asistencia aos exames e demais probas dentro do prazo dos quince días seguintes á súa realización.