Villares, mediante "pregunta urxente", solicita do parlamento solución ao conflito na Xustiza Galega

30 de xaneiro de 2018


 Luís Villares Naveira, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte Pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás reivindicacións do persoal do ámbito de xustiza e da folga indefinida convocada a partir do día 7 de febreiro.

 Preme para ampliar

Preme para ampliar