Ampliación dos supostos de incapacidade laboral transitoria en que se recibe o cen por cento das retribucións

5 de xullo de 2018

"publicado na intranet"

 
Con data do 04/07/2018 publicouse no BOE a Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, e, polo tanto, de conformidade co Acordo de 23/05/2018, quedan ampliados os supostos de incapacidade laboral transitoria en que se percibe o cen por cento das retribucións.
O Acordo de 23/05/2018 acadado entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, UGT e CC.OO. para a mellora das condicións de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (publicado no DOG do 30/05/2018) establece, respecto dos supostos de incapacidade laboral transitoria en que se percibe o cen por cento das retribucións, o seguinte:

"(...) amplíanse os supostos previstos no Decreto autonómico 169/2013 incorporando os seguintes:

• Interrupción voluntaria do embarazo no primeiro trimestre por indución farmacolóxica.

• Incapacidade temporal durante o tratamento de reprodución asistida.

• Enfermidades de declaración obrigatoria do Real decreto 2210/1995.

• Cardiopatías isquémicas.

Deste xeito, queda equiparada a situación do persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza en Galicia co resto de corpos funcionariais ou autoridades do ámbito xudicial.

A data de efectividade desta ampliación será a da publicación da norma estatal habilitante, de acordo co previsto na cláusula 5ª do II Acordo para a mellora do emprego público e de condicións de traballo, do 9 de marzo de 2018. (...)"