EGAP: curso superior - A nova lexislación administrativa básica: teoría e práctica.

8 de outubro de 2018

"publicado no DOG"

Desenvolvemento.

O curso desenvolverase na EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela, nas seguintes datas: 25 e 31 de outubro; 8, 15, 22 e 29 de novembro, e 13 e 20 de decembro de 2018.

Terá unha carga lectiva de 45 horas presenciais, distribuídas en 8 sesións: 7 sesións de 6 horas lectivas, que se impartirán en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas) e en ho-rario de tarde (das 16.00 ás 19.00 horas), e unha sesión de 3 horas, o último día do curso, en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas).
Contido.

O curso estrutúrase en 8 sesións, nas cales se tratarán, entre outros, os seguintes te-mas:

• As relacións administrativas ad intra. Principios xerais de actuación do sector público e os órganos das administracións públicas. Relacións interadministrativas.• As relacións administrativas ad extra. Os dereitos das persoas nas súas relacións coa Administración pública.


• Cuestións xerais do procedemento administrativo común I: os prazos. Cómputo. Efec-tos da extemporaneidade nas actuacións administrativas, en especial, caducidade, silencio administrativo e prescrición.

• Cuestións xerais do procedemento administrativo común II: a eficacia dos actos admi-nistrativos. Especial referencia ao procedemento notificador e ás notificacións electrónicas.

• A tramitación electrónica do procedemento administrativo. Identidade dixital. Presen-tación documental electrónica. Expediente, documento e arquivo electrónicos. Interopera-bilidade.

• O procedemento administrativo común I: os interesados. Iniciación de oficio e por ins-tancia de parte. As medidas preventivas.

• O procedemento administrativo común II: ordenación, instrución e finalización do pro-cedemento. Especial referencia á resolución do procedemento administrativo.

• Os principios da potestade sancionadora. As especialidades do procedemento sancio-nador.

• Os principios da responsabilidade patrimonial das administracións públicas. As espe-cialidades do procedemento de responsabilidade patrimonial.

• O sistema de recursos administrativos.

• Nulidade e anulabilidade. A revisión dos actos en vía administrativa.

• A iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaria.

• Os convenios na Lei 40/2015.

Prazas: 80.

Persoas destinatarias:  O curso diríxese ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asi-milada, das administracións públicas de Galicia, tanto autonómica como local e de xustiza,