Publicación do acordo para a ampliación do permiso de paternidade a 16 semanas e aplicación da bolsa de horas

10 de decembro de 2018


"publicado no BOE"


Resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para a ampliación do permiso de paternidade a dezaseis semanas e para a ampliación da bolsa de horas, prevista na disposición adicional centésima cudraxésima cuarta da lei 6/2018, do 3 de xullo, de PXE.