INAP convoca accións formativas de carácter xeral para o primeiro semestre de 2019

18 de febreiro de 2019

"Publicado no BOE"

Poderán participar nas actividades formativas relacionadas no anexo os empregados públicos que presten servizos a través dunha relación de carácter funcionarial, laboral ou estatutario no ámbito da Administración Xeral do Estado, das Administracións das Comunidades Autónomas, das Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla e da Administración local, así como o persoal de administración e servizos das universidades públicas e o persoal funcionario ao servizo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos.

Os requisitos específicos de participación para cada acción formativa detállanse no anexo.

 Ligazon o BOE


O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».