Solicitude de descanso para o persoal colaborador nas xuntas electorais

20 de maio de 2019


Con data 16 de abril de 2019 presentouse escrito ante esa Dirección Xeral (do cal se adxunta copia) solicitando que se adoptasen as medidas precisas a fin de garantir o período mínimo de descansoo diario de 11 horas consecutivas, para todo o persoal colaborador das distintas Xuntas electorais, sen que ata hoxe se recibise resposta algunha, adoptando como única medida pola Dirección Xeral descontar ao persoal colaborador un día de asuntos propios, aínda cando o devandito persoal foi ao día seguinte das eleccións ao seu posto de traballo.


Preme para ampliar

Preme para ampliar

Preme para ampliar