Validación da formación en igualdadade e prevención e loita contra a violencia de xénero

7 de maio de 2019

"publicado no DOG"

O obxecto desta orde é establecer o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade  e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia (SI500A), así como regular o Rexistro de persoal docente acreditado para impartir a dita formación e o procedemento de inscrición no rexistro para aquelas persoas que o soliciten (SI500B). 

Para os efectos desta orde, considerarase formación en igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero os contidos que aborden estas materias baixo calquera das denominacións utilizadas polos organismos autonómicos, nacionais e internacionais, tales como igualdade de xénero, mainstreaming, perspectiva de xénero, feminismo, conciliación, corresponsabilidade, sexismo, violencia de xénero, violencia machista ou violencia contra as mulleres, trata de seres humanos con fins de explotación sexual, acoso sexual ou por razón de xénero ou calquera outra denominación que implique visibilizar a situación de desvantaxe social das mulleres. 

 Persoal destinatario 

Poderá solicitar o recoñecemento e a validación da formación en igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero todo o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia, o persoal docente empregado público da consellería competente en materia de educación, o persoal do Sistema público sanitario de Galicia, o persoal ao servizo da Administración de xustiza e o persoal funcionario do corpo de policía de Galicia.