RDL 16/20, 28 DE ABRIL, de medidas procesuais e organizativas pola COVID 19 na Adm de Xustiza

29 de abril de 2020

"publicado no BOE"

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Froito do RD 463/20, 14 abril polo que se declaraba o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria da COVID-19, entre outras medidas acordaron limitacións á liberdade de circulación das persoas, cos efectos que supón para cidadáns, traballadores e empresaS.

.Con este RDL trátase de alcanzar unha progresiva reactivación do normal funcionamento dos xulgados/tribunais. Compre dar saída á acumulación dos procedementos suspendidos dende o 14.3.2020 (estado de alarma) ata o seu fin. Búscase previr e adoptar medidas fronte o aumento da litioxidade – buscar celeridade.