Nomeamento do novo Director Xeral de Xustiza

17 de xuño de 2022


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; DECRETO 106/2022, do 16 de xuño, polo que se nomea director xeral de Xustiza a José Tronchoni Albert. 

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de xuño de dous mil vinte e dous, 

NOMEO director xeral de Xustiza a José Tronchoni Albert.