Instrucións sobre a confección de nóminas para o ano 2022

23 de novembro de 2022

"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; ORDE do 23 de novembro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022, de acordo co disposto na Lei 4/2022, do 22 de novembro, e no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.

Apróbanse as seguintes instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022, conforme o establecido na Lei 17/2021 e en aplicación do disposto na Lei 4/2022, do 22 de novembro, e no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro.

Adicionalmente ao disposto nos capítulos I e II do título II da Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, as retribucións do persoal do sector público autonómico definido no artigo 11.Un da citada lei experimentarán un incremento adicional do 1,5 por cento respecto das vixentes en 31 de decembro de 2021.

Este incremento adicional aplicarase con efectos do 1 de xaneiro de 2022 e calcularase sobre as retribucións vixentes en 31 de decembro de 2021, de maneira que a suma deste incremento adicional do 1,5 por cento e do xa previsto na Lei 17/2021, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para o exercicio 2022 do 3,5 por cento.