Concurso de traslados 2022; documentación e trámites necesarios

8 de marzo de 2023


"publicado na intranet"

 Vense de publicar na intranet; Documentación e trámites necesarios 7/03/23

Persoal procedente de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia;
-Fotocopia do DNI 
-Cese Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
-Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) 
-Fotocopia da tarxeta sanitaria onde conste o nº de afiliación da Seguridade Social (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU 
-Certificación das vacacións e días de asuntos particulares gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días de vacacións e asuntos particulares correspondentes a 2022 que, no seu caso, estean pendentes de desfrutar por razóns xustificadas 
-Modelo 145 (IRPF) 

 Persoal con destino na Comunidade Autónoma de Galicia 
-Fotocopia do DNI 
-Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) 

 Persoal que obtén destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia 
O persoal que obteña un novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario. Tamén deberá facer entrega desta no caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto de que estaba a prestar servizos. Así mesmo, no caso de contar coa tarxeta de identificación especial por razón do destino que viña desempeñando, deberá devolvela ao servizo de persoal correspondente. 

Teléfonos das habilitacións (delegacións e xefaturas provinciais) 
A Coruña: 981 182 571 
Lugo: 982 294 311 
Ourense: 988 386 012 
Pontevedra: 986 817 003