Médicos forenses; data e lugar exame

4 de marzo de 2024


"publicado no BOE"


Vense de publicar Orde PJC/194/2024, de 26 de febrero, pola que se anuncia data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo extraordinario para acceso pola quenda libre, sistema concurso oposición, no Corpo Nacional de Médicos Forenses (convocado por Orde JUS/1326/2022, de 28 de decembro)

  • Data: 13 abril 2024 ás 10:30 horas

  • Lugar: Centro de Estudios Jurídicos, Universidad Complutense de Madrid, calle de Juan del Rosal, 2, Moncloa-Aravaca, 28040 Madrid. 

  • Todas as persoas aspirantes deberán presentar para a súa identificación documento nacional de identidad ou pasaporte, e ir provistas de bolígrafo negro ou azul. Non se permitirá o acceso de teléfonos móviles nin outros dispositivos electrónicos ás aulas ou locais onde se realicen as probas.