Consejo Médico Forense

31 de maio de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 132, do 31 de maio de 2014, publícase Real Decreto 355/2014, do 16 de maio, polo que se crea e regula o Consello Médico Forense.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»


Ligazón