Lexislación. Cooperación xudicial

13 de novembro de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 275, d0 13 de novembro de 2014, publícase a Lei Orgánica 7/2014, do 12 de novembro, sobre intercambio de información de antecedentes penais e consideración de resolucións xudiciais penais na Unión Europea.


Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

A presente Lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».


Ligazón