Lexislación. Modificación da Lei de Axuizamento Criminal e da lei orgánica do Poder Xudicial

28 de abril de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 101, do 28 de abril de 2015, publícase a Lei Orgánica 5/2015, do 27 de abril, pola que se modifican a Lei de Axuizamento Criminal e a Lei Orgánica 6/1985, da 1 de xullo, do Poder Xudicial, para traspoñer a Directiva 2010/64/UE, do 20 de outubro de 2010, relativa ao dereito a interpretación e a tradución nos procesos penais e a Directiva 2012/13/UE, do 22 de maio de 2012, relativa ao dereito á información nos procesos penais.


Ligazón


Entrada en vigor

1.El artículo primero entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Los restantes preceptos de la presente Ley Orgánica entrarán en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.