Convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería de Xustiza

21 de xaneiro de 2016No Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2016, publícase a Orde do 12 de xaneiro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería de Xustiza.


Ligazón


Anexo

Código do posto: PR.C99.00.000.15001.010.

Denominación do posto: secretario/a territorial.

Subgrupo: A1.

Nivel: 30.

Complemento específico: 18.025,32 euros.

Corpo ou escala: xeral/especial.

Adscrición administracións públicas: A12-A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA., Administración local e Administración de xustiza).

Formación específica: 640-para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Dependencia: Delegación Territorial.

Localidade: A Coruña.