Instrucións sobre a confección de nóminas. Conceptos e importes

21 de xaneiro de 2016No Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2016, publícase a Orde do 14 de xaneiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2016.


Ligazón


Retribucións

Sexta. Retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia


1. De acordo co disposto no artigo 25 da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, os funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñen as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia, percibirán as retribucións previstas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016 e na restante normativa que lles sexa de aplicación.

2. No anexo XVI recóllense as contías das retribucións establecidas na Lei de orzamentos xerais do Estado para 2016, así como as contías dos complementos recoñecidos en virtude de normativa específica.

3. Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no referido anexo, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán un incremento do 1 % respecto das vixentes o 31 de decembro de 2015.Cotas mensuais de dereitos pasivos dos funcionarios civís do Estado e do persoal ao servizo da Administración de xustiza, correspondentes ao 3,86 % do haber regulador.

Grupo/subgrupo (ou asimilados)
Cota mensual
A1
109,86
A2
86,46
B
75,71
C1
66,41
C2
52,54
E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais
44,79
Nos meses de xuño e decembro aboarase para todos os funcionarios cota dobre, agás nos casos previstos no ordinal cuarto, número 3, desta orde.

 Funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de xustiza

1. Soldo.

Soldo
Corpo ou escala
Contía mensual
Médicos forenses
1.296,69
Xestión procesual e administrativa
1.119,70
Tramitación procesual e administrativa
920,30
Auxilio xudicial
834,76

2. Antigüidade.

a) Os trienios do corpo de médicos forenses devindicados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1995 quedan establecidos na contía mensual de 54,05 €.

b) Os trienios perfeccionados nos corpos ao servizo da Administración de xustiza declarados a extinguir pola Lei orgánica 19/2008, do 23 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, teñen establecida a contía mensual que se indica a seguir:

Trienios
Corpo ou escala
Contía mensual
Oficiais
44,83
Auxiliares
34,56
Axentes xudiciais
29,84
Secretarios de xulgados de paz en municipios de máis de 7.000 habitantes
50,43

c) O importe mensual dos trienios perfeccionados en datas posteriores ás anteriores está fixado como a seguir se indica:

Trienios
Corpo ou escala
Contía mensual
Médicos forenses
64,84
Xestión procesual e administrativa
55,99
Tramitación procesual e administrativa
46,02
Auxilio xudicial
41,74

3. Complemento xeral de posto.

Tipo
Subtipo
Posto de traballo
Complemento xeral de posto
Pagas extraordinarias
Contía mensual
Contía cada paga
III
Director do Imelga
1.542,18
792,76
Subdirector do Imelga
718,41
Xefatura de servizo do Imelga
718,41
Xefatura de sección do Imelga
681,18
Médico forense
569,61
III
A
Xestor procesual
295,38
368,43
IV
C
Xestor procesual xulgados de paz
282,10
355,20
D
Xestor procesual secretarios xulgados de paz
295,41
III
A
Tramitador procesual
251,12
332,92
B
Tramitador procesual
316,34
IV
C
Tramitador do xulgado de paz
237,85
319,64
III
A
Auxilio xudicial
188,70
279,55
B
Auxilio xudicial do Imelga
253,93
IV
C
Auxilio xudicial do xulgado de paz
175,42
266,25
IV
-
Escala a extinguir de xestión procesual e administrativa procedente de secretarios de paz en municipios de máis de 7.000 habitantes
428,07
443,92

4. Paga adicional complementaria.

O importe da contía complementaria que se aboa xunto con cada paga extraordinaria é a que se reflicte a seguir para cada corpo ou tipo de posto:
Corpo ou tipo de posto
Contía de cada paga
Director do Imelga
714,91
Subdirector do Imelga
689,38
Xefatura de servizo do Imelga
689,38
Xefatura de sección do Imelga
689,38
Médico forense
638,30
Xestión procesual e administrativa
403,42
Tramitación procesual e administrativa
352,36
Auxilio xudicial
329,38
Secretarios de xulgados de paz en municipios de máis de 7.000 habitantes
403,42

5. Complemento específico e complemento autonómico transitorio.

a) A contía anual do complemento específico é a que se reflicte para cada tipo de posto na seguinte táboa:

Tipo de posto
Complemento específico anual
Director do Imelga
6.033,74
Subdirector do Imelga
4.902,58
Xefatura de servizo do Imelga
4.612,79
Xefatura de sección do Imelga
4.041,19
Médico forense
2.710,71
Coordinador responsable I (A2)
6.794,00
Coordinador responsable II (A2)
6.546,14
Coordinador responsable III (A2)
6.298,29
Coordinador do Rexistro I (A2)
6.050,44
Coordinador do Rexistro II (A2)
5.554,73
Tramitador procesual e adm. Imelga
4.197,19
Auxilio xudicial do Imelga
4.306,60

b) A contía anual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a seguir para cada tipo de posto:

Tipo de posto
Importe anual
Secretarios xulgados de paz en municipios de máis de 7.000 habitantes
3.993,33
Xestor procesual (III-A)
4.070,20
Xestor procesual do servizo común de apoio (IV-D)
5.152,30
Xestor procesual da Fiscalía (III-A)
4.070,20
Xestor procesual S.C.N.E. (III-A)
5.615,97
Xestor procesual de xulgado de violencia sobre a muller (III-A)
4.293,02
Xestor procesual de secretario/a xulgado de paz (IV-D)
4.071,31
Xestor procesual de xulgado de paz (IV-C)
4.080,68
Tramitador procesual (III-A)
4.230,06
Tramitador procesual do servizo común de apoio (III-A)
5.312,72
Tramitador procesual de Fiscalía (III-A)
4.230,06
Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)
4.848,69
Tramitador procesual de xulgado de violencia sobre a muller (III-A)
4.452,99
Tramitador procesual de xulgado de paz (IV-C)
4.249,05
Auxilio xudicial (III-A)
4.338,69
Auxilio xudicial da Fiscalía (III-A)
4.338,69
Auxilio xudicial S.C.N.E.
5.886,89
Auxilio xudicial de xulgado de violencia sobre a muller (III-A)
4.561,85
Auxilio xudicial de xulgado de paz (IV-C)
4.346,31

6. Contía das retribucións complementarias de natureza variable.

a) Servizos de garda.
Partido xudicial/órgano
Concepto
Importe da garda
Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.1 da Orde PRE/1417/2003)
Garda ordinaria de permanencia semanal
239,08
Servizos de garda en partidos xudiciais que conten con 8 ou máis xulgados de instrución (art. 5.2 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de permanencia para axuizamento inmediato de faltas
141,68
Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de permanencia de 8 días
292,20
Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.1 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de permanencia de 8 días nos partidos xudiciais onde non haxa sede da Fiscalía
146,10
Partidos xudiciais con separación de xurisdición ou que conten con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2, parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de dispoñibilidade de Fiscalía de 8 días
212,50
Partidos xudiciais con 4 ou máis xulgados de primeira instancia e instrución (art. 7.2, parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de dispoñibilidade de 8 días de apoio á Fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede desta
106,26
Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1, parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de dispoñibilidade 8 días
132,82
Partidos xudiciais con 2 ou 3 xulgados de primeira instancia e instrución (art. 8.1, parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de dispoñibilidade de 8 días de apoio á Fiscalía nos partidos xudiciais onde non haxa sede desta
66,41
Partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9, parágrafo 1 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de dispoñibilidade semanal
53,13
Asistencia ao/á fiscal en partidos xudiciais cun único xulgado de primeira instancia e instrución (art. 9, parágrafo 2 da Orde PRE/1417/2003)
Garda de dispoñibilidade semanal nos partidos xudiciais onde non haxa sede da Fiscalía
26,56
Fiscalías de menores de capitais de provincia (art. 12.b) da Orde PRE/1417/2003)
Garda de dispoñibilidade semanal para atender incidencias que deriven da Lei orgánica reguladora da responsabilidade penal dos menores
106,26

b) Programa de actuación de fomento da produtividade.
Corpo
Contía mensual
Xestión procesual e administrativa
9,70
Tramitación procesual e administrativa
9,70
Auxilio xudicial
9,70

c) Penosidade por saídas habituais a centros penitenciarios.
Corpo
Contía mensual
Xestión procesual e administrativa
65,26
Tramitación procesual e administrativa
57,27
Auxilio xudicial
49,27

d) Penosidade do persoal do Servizo Común de Apoio Territorial que preste servizos fóra da sede do Tribunal Superior de Xustiza.
Corpo
Contía mensual
Xestión procesual e administrativa
266,34
Tramitación procesual e administrativa
213,07
Auxilio xudicial
159,80

e) Retribución compensatoria pola realización de quendas en rexistros civís da Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense e Pontevedra.
Xornada
Contía diaria
Vespertina de luns a venres
46,54
Sábado
77,57

f) Retribución compensatoria pola realización de quendas de dispoñibilidade para o desempeño conxunto de funcións por parte do persoal funcionario do corpo de auxilio xudicial: 96,96 € por cada período de 15 días.