Convocatoria dun posto de libre designación

5 de febreiro de 2016No Diario Oficial de Galicia número 24, do 5 de febreiro de 2016, publícase a Orde do 1 de febreiro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.


Ligazón


Anexo

Código do posto: PR.C99.10.000.36001.001.

Denominación do posto: xefatura territorial.

Subgrupo: A1-A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 16.125,12 euros.

Corpo ou escala: xeral/especial.

Adscrición admóns. públ.: A12-A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA., Administración local e Administración de xustiza).

Formación específica: 640-para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Dependencia: Xefatura Territorial.

Localidade: Pontevedra.