Cursos superiores de linguaxe xurídica: abril-xuño de 2016

4 de marzo de 2016


No Diario Oficial de Galicia (DOG) do 3 de marzo de 2016, a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) publica dúas convocatorias de cursos superiores de linguaxe xurídica. Unha está destinada ao persoal ao servizo da Administración de xustiza que presta servizos fóra de Galicia. E a outra diríxese ao persoal ao servizo da Administración de xustiza e a outros colectivos relacionados coa xustiza que prestan servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

As actividades formativas convocadas, cinco cursos en total destinados a 150 persoas, desenvolveranse na modalidade de teleformaciónentre o 4 de abril e o 5 de xuño. Para acceder aos cursos de nivel superior cómpre ter superado ou validado o curso de nivel medio de linguaxe xurídica galega, o curso medio de linguaxe administrativa galega ou calquera dos cursos equivalentes a estes.

Os cursos destinados ao persoal que presta servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia dirísxense aos seguintes colectivos:
  • xuíces, maxistrados, fiscais, secretarios xudiciais, médicos forenses, funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza
  • persoal laboral con destino nos órganos xudiciais da Comunidade Autónoma de Galicia
  • letrados da Xunta deGalicia
  • notarios, rexistradores da propiedade, avogados e procuradores
  • alumnos das escolas de práctica xurídica de Galicia
  • profesores de linguaxe de signos
  • persoas incluídas nas bolsas de traballo para o nomeamento de funcionarios interinos da Administración de xustiza
  • persoas que acrediten ter superado o proceso selectivo para o ingreso nos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza
As solicitudes deberán realizarse a través do formulario de matrícula telemática do web da EGAP (http://egap.xunta.es/matricula) no prazo de 10 días naturais a partir do seguinte ao da publicación da resolución no DOG, é dicir, ata o 13 de marzo.

Máis información:

Convocatoria para persoal que traballa dentro de Galicia

Convocatoria para persoal que traballa fóra de GaliciaPublicado en Foro Lingua

-- https://intranetxustiza.xunta.es/web/d.x.xustiza/lingua/foro/-/message_boards/view_message/790698