Fiscalías. Provisión de postos por libre designación

29 de agosto de 2016

No Diario Oficial de Galicia número 162, do 29 de agosto de 2016, publicouse a Orde do 12 de agosto de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo anunciados pola Orde do 3 de febreiro de 2016.

Ligazón


Texto

Mediante Orde do 3 de febreiro de 2016, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 33, do 18 de febreiro, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes na Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei e o artigo 17.4 do citado decreto,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 3 de febreiro de 2016 e designar os/as funcionarios/as cuxos datos se sinalan no anexo desta orde para ocupar os postos que tamén se especifican.

Segundo. O cesamento no actual destino efectuarase, segundo o previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para tomar posesión do novo destino obtido será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Se comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles, de conformidade co disposto no referido precepto e na base sétima da convocatoria.

Terceiro. A xefatura do centro en que cause baixa o/a funcionario/a, así como a daquel en que obteña praza, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, que serán trasladadas mediante copia á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2016

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

Apelidos e nome:

DNI:

Corpo: tramitación procesual e administrativa.

Posto de traballo: secretario/a fiscal xefe/a provincial.

Código do posto: PR.C99.10.006.15001.003.

Nivel: 20.

Centro directivo: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: A Coruña.


Apelidos e nome:

DNI:

Corpo: tramitación procesual e administrativa.

Posto de traballo: secretario/a fiscal xefe/a provincial.

Código do posto: PR.C99.10.006.27001.003.

Nivel: 20.

Centro directivo: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: Lugo.


Apelidos e nome:

DNI:

Corpo: tramitación procesual e administrativa.

Posto de traballo: secretario/a fiscal xefe/a provincial.

Código do posto: PR.C99.10.006.32001.003.

Nivel: 20.

Centro directivo: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: Ourense.


Apelidos e nome:

DNI:

Corpo: auxiliar administrativo da Xunta de Galicia.

Posto de traballo: secretario/a fiscal xefe/a provincial.

Código do posto: PR.C99.10.006.36001.003.

Nivel: 20.

Centro directivo: Unidade de Apoio á Fiscalía Superior.

Localidade: Pontevedra.