Acción Social 2016. Listaxes definitivas

27 de outubro de 2016

Publicado no DOG.

No Diario Oficial de Galicia número 205, do 27 de outubro de 2016, publicouse a Resolución do 27 de setembro 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ligazón permamente

Texto

De conformidade co establecido no punto 4 da Resolución do 3 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia, esta dirección xeral

ACORDA:


Primeiro. Aprobar as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde o día seguinte ao da súa publicación ou recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante este centro directivo.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2016