Dende Alternativas na Xustiza-CUT lembramos os efectos fiscais do Decreto-Lei en materia das cláusulas solo

9 de xuño de 2017

O devandito Decreto-Lei engade unha Disposición adicional 45ª (que ao final vai enteira), e que, resumida, vén dicir:
A devolución, por parte das entidades financeiras, dos intereses previamente satisfeitos polos contribuíntes como consecuencia de las cláusulas solo, tanto se a devolución das cantidades deriva dun acordo celebrado entre as partes como se é consecuencia dunha sentenza xudicial ou dun laudo arbitral, non deben integrarse na base impoñible do imposto. Nin cantidades devoltas nin intereses indemnizatorios. Agás en dous supostos:

a) Se o contribuínte aplicou no seu momento a dedución por inversión en vivenda habitual, ou de deducións autonómicas polas cantidades percibidas, perderá o dereito á súa dedución. Neste caso deberá incluír os importes deducidos na declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas do exercicio no que se produciu a sentenza, o laudo arbitral ou o acordo coa entidade.
Non será de aplicación esta regularización verbo das cantidades que se destinen directamente pola entidade financeira, tralo acordo co contribuínte afectado, a minorar o principal do préstamo, reducíndoo.
b) Se o contribuínte incluíu, en declaracións de anos anteriores, os importes agora percibidos como gasto deducible, estes perderán tal consideración e débense presentar declaracións complementarias dos correspondentes exercicios, quitando estes gastos, sen sanción nin intereses de demora nin recargo algún.
O prazo de presentación das declaracións complementarias será o comprendido entre a data da sentenza, laudo ou acordo e a finalización do seguinte prazo de presentación de autoliquidación por este imposto. E haberá que facelo dos últimos cinco anos.

Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
[…]

«Disposición adicional cuadragésima quinta. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales.

1. No se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.

2. Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolución prevista en el apartado 1 anterior, tendrán el siguiente tratamiento fiscal:

a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de intereses de demora.

No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.

b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto.

c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, así como las cantidades a que se refiere el segundo párrafo de la letra a anterior, no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación cuando la devolución de cantidades a que se refiere el apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.»