Publicada no BOE a prórroga da vacatio legis da lei 20/2011 do Rexistro civil ata o 30 de xuño de 2018

29 de xuño de 2017

Publícase no BOE de hoxe a modificación da Lei de Xurisdición Voluntaria -- prórroga vacatio legis da lei 20/2011 do Rexistro Civil ata o 30 de xuño de 2018.

Os expedientes de matrimonio seguiranse tramitando polo encargado do Rexistro Civil.
Artigo único. Modificación da Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria.

A Lei 15/2015, do 2 de xullo, da Xurisdición Voluntaria, modifícase nos seguintes termos:
Un. Modifícase o parágrafo primeiro do apartado 2 da disposición transitoria cuarta, que queda coa seguinte redacción:

«Os expedientes matrimoniais que se inicien antes da completa entrada en vigor da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil seguiranse tramitando polo Encargado do Rexistro Civil conforme ás disposicións do Código Civil e da Lei do Rexistro Civil do 8 de xuño de 1957.»

Dous. Modifícase o apartado Nove da disposición final primeira, que modifica o artigo 56 do Código Civil, nos termos seguintes:

«Nove. O artigo 56 queda redactado do seguinte modo:
Quen desexe contraer matrimonio acreditarán previamente en acta ou expediente tramitado conforme á lexislación do Rexistro Civil, que reúnen os requisitos de capacidade ou a inexistencia de impedimentos ou o seu dispensa, de acordo co previsto neste Código.

O Letrado da Administración de Xustiza, Notario, Encargado do Rexistro Civil ou funcionario que tramite o acta ou expediente, cando sexa necesario, poderá solicitar das Administracións ou entidades de iniciativa social de promoción e protección dos dereitos das persoas con discapacidade, a provisión de apoios humanos, técnicos e materiais que faciliten a emisión, interpretación e recepción do consentimento do ou os contraentes. Só no caso excepcional de que algún dos contraentes presentar unha condición de saúde que, de modo evidente, categórico e substancial, poida impedirlle prestar o consentimento matrimonial a pesar das medidas de apoio, solicitarase ditame médico sobre a súa aptitude para prestar o consentimento.»

Tres. Modifícase o apartado Uno da disposición final cuarta, que modifica os apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 do artigo 58 da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil, no relativo ao apartado 5 do citado artigo 58, que queda redactado da seguinte forma:

«5. O Letrado da Administración de Xustiza, Notario ou Encargado do Rexistro Civil oirá a ambos os contraentes reservadamente e por separado para cerciorarse da súa capacidade e da inexistencia de calquera impedimento. Así mesmo, poderanse solicitar os informes e practicar as dilixencias pertinentes, sexan ou non propostas polos requirentes, para acreditar o estado, capacidade ou domicilio dos contraentes ou calquera outros extremos necesarios para apreciar a validez do seu consentimento e a veracidade do matrimonio.

O Letrado da Administración de Xustiza, Notario, Encargado do Rexistro Civil ou funcionario que tramite o acta ou expediente, cando sexa necesario, poderá solicitar das Administracións ou entidades de iniciativa social de promoción e protección dos dereitos das persoas con discapacidade, a provisión de apoios humanos, técnicos e materiais que faciliten a emisión, interpretación e recepción do consentimento do ou os contraentes. Só no caso excepcional de que algún dos contraentes presentar unha condición de saúde que, de modo evidente, categórico e substancial, poida impedirlle prestar o consentimento matrimonial a pesar das medidas de apoio, solicitarase ditame médico sobre a súa aptitude para prestar o consentimento.

Da realización de todas estas actuacións deixarase constancia no acta ou expediente, arquivándose xunto cos documentos previos á inscrición de matrimonio.

Pasado un ano desde a publicación dos anuncios ou das dilixencias sustitutorias sen que se contraeu o matrimonio, non poderá celebrarse este sen nova publicación ou dilixencias.»

Catro. Modifícase o apartado Doce da disposición final cuarta que modifica a disposición final décima da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil no relativo á entrada en vigor, que terá a seguinte redacción:
«Doce. A disposición final décima queda redactada do seguinte modo:

Disposición final décima. Entrada en vigor.
A presente Lei entrará en vigor o 30 de xuño de 2018, excepto as disposicións adicionais sétima e oitava e as disposicións finais terceira e sexta, que entrarán en vigor o día seguinte ao da súa publicación no "Boletín Oficial do Estado", e excepto os artigos 49.2 e 53 do mesmo texto legal, que entrarán en vigor o día 30 de xuño de 2017.

O disposto no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo da entrada en vigor o 15 de outubro de 2015 dos artigos 44, 45, 46, 47, 49.1 e 4, 64, 66, 67.3 e disposición adicional novena, na redacción dada polo artigo segundo da Lei 19/2015, do 13 de xullo, de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil.

Ata a completa entrada en vigor desta Lei, o Goberno adoptará as medidas e os cambios normativos necesarios que afecten á organización e funcionamento dos Rexistros Civís.»

Cinco. Modifícanse os puntos 3, 4 e 5 da disposición final vixésima primeira (entrada en vigor) que quedan redactados como segue:

«3. As modificacións dos artigos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 e 73 do Código Civil contidas na disposición final primeira, así como as modificacións dos artigos 58, 58 bis, disposición final segunda e disposición final quinta bis da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil, incluídas na disposición final cuarta, relativas á tramitación e celebración do matrimonio civil, que o farán na data da completa entrada en vigor da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.
4. As modificacións do artigo 7 do Acordo de Cooperación do Estado coa Federación de Entidades Relixiosas Evangélicas de España, aprobado pola Lei 24/1992, do 10 de novembro; as do artigo 7 do Acordo de Cooperación do Estado coa Federación de Comunidades Israelitas de España, aprobado pola Lei 25/1992, do 10 de novembro; e as do artigo 7 do Acordo de Cooperación do Estado coa Comisión Islámica de España, aprobado pola Lei 26/1992, do 10 de novembro, contidas nas disposicións finais quinta, sexta e sétima respectivamente, que o farán na data da completa entrada en vigor da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.
5. As disposicións da sección 1.ª do capítulo II do título VII da Lei do 28 de maio de 1862, do Notariado, contidas na disposición final undécima, que establecen as normas reguladoras do acta matrimonial e da escritura pública de celebración do matrimonio, que o farán na data da completa entrada en vigor da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
A presente Lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

enlace BOE lei 4/2017, 28 xuño