ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.

18 de xaneiro de 2019

"publicado no DOG"

No Anexo XVII pódense consultar os distintos conceptos retributivos do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.